Onderwijs

Onderhoudsuitgaven

Programma
begroting
2017

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Restant
ultimo
2017

Onderwijs

455

455

455

0

Totaal onderhoudsuitgaven

455

455

455

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Vanaf 1 januari 2015 is het onderhoudsbudget voor schoolgebouwen overgeheveld van de gemeente naar de schoolbesturen. Het is geen gemeentelijke taak meer voor schoolgebouwen die in eigendom zijn van schoolbesturen. Voor het onderhoud aan schoolgebouwen waar de gemeente zelf eigenaar van is wordt voor de lange termijn jaarlijks een budget van 0,300 miljoen euro geraamd. Overigens betreft dit niet de Multifunctionele Accommodaties, het reguliere onderhoud hiervan wordt in programma Vastgoed verantwoord. Daarnaast is er een onderhoudsbudget van 0,155 miljoen euro voor verhuurde voormalige schoolgebouwen.
De realisatie 2017 betreft o.a. het vervangen van daken en stookinstallaties van de onderwijsgebouwen Noordse Parklaan , Lagenoord, Mesdaglaan, Thorbeckelaan en Piramidedreef.