Het Utrechts Archief (HUA)

Doel en organisatie
Doel: Het verwerven, bewaren en beschikbaar stellen van de archieven van de gemeenten Utrecht en Nieuwegein, de provincie Utrecht en de archieven van het Rijk in de provincie Utrecht en een omvangrijke collectie beeldmateriaal en bibliotheek over Utrecht. Via digitale dienstverlening, de studiezaal en het publiekscentrum stelt HUA de collectie ter beschikking aan de burger voor onderzoek, educatie en cultuurbeleving. Daarnaast is Het Utrechts Archief toezichthouder en kennispartner bij het informatiebeheer van de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en verschillende decentrale overheden.

Publieke taak: Ja
Deelnemers: De minister van OCW en de Gemeente Utrecht in de gemeenschappelijke regeling.
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is in 2017 een geactualiseerde gemeenschappelijke regeling van kracht geworden.
Juridische vorm: Gemeenschappelijke regeling
Standplaats: Utrecht
Website Het Utrechts Archief

Bestuurlijk belang: wethouders Geldof (voorzitter) en Diepeveen zijn vertegenwoordigd in het bestuur van Het Utrechts Archief.

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Bij aanvang

Nog actueel

Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)

Ja

Ja

Effectiviteit (beter resultaat)

Ja

Ja

Wettelijke verplichting

Nee

Ja

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Financiën
Is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing: Ja
Is het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) nagevolgd: Ja

Vermogen

Beginsaldo
1/1/2017

Begroot saldo
31/12/2017

Realisatie saldo
31/12/2017

Eigen vermogen

2.431

2.535

2.534

Vreemd vermogen

984

1.310

1.311

Bedragen zijn in duizenden euro's

Bijdrage van de gemeente Utrecht

Realisatie
2016

Begroot
2017

Realisatie
2017

Begroot
2018

Opgenomen bij de GU

2.820

2.908

2.908

2.858

Opgenomen bij de VP/GR

2.820

2.908

2.908

2.858

Verschil

0

0

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting op verschil: Niet van toepassing

Resultaat 2017: naar verwachting nul euro

Risico’s
Zijn er risico’s opgenomen in de risicoparagraaf: Ja
Geven de risico’s aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Ontwikkelingen
Met ruim 31 kilometer archief, een half miljoen foto's, films, tekeningen en prenten en een omvangrijke bibliotheek is Het Utrechts Archief (HUA) het geheugen van de stad en provincie. In 2017 voegde HUA ruim 830 meter archiefmateriaal toe aan de collectie en werd 75 meter (300.000 images) gedigitaliseerd en toegevoegd aan de digitale collectie.

De digitale studiezaal van HUA kreeg een gemiddeld rapportcijfer van 7,7 van het publiek en werd uitgebreid met nieuwe diensten als digitaal aanvragen en online reactiemogelijkheden. In 2017 werd een van de belangrijkste archieven van Nederland (middeleeuws deel Domkapittel), geheel gerestaureerd, geconserveerd en gedigitaliseerd. Met de hulp van ruim 300 vrijwilligers werden onder meer de Utrechtse bevolkingsregisters uit de periode 1890 – 1899 en een collectie stedelijk publicaties uit de jaren 1572 – 1896 toegankelijk gemaakt.

Naast 5.901.064 bekeken pagina’s op de website en 6.359.778 raadplegingen van de digitale zoekingangen, ontving HUA ruim 35.000 bezoekers bij het publieksprogramma en in de studiezaal op de Alexander Numankade. De tentoonstelling ‘ De getekende stad ’ was met ruim 2.500 bezoekers per maand de succesvolste expositie van HUA sinds de opening van het publiekscentrum aan de Hamburgerstraat in 2008. Van het beroemde stadspanorama uit 1859 werd samen met de tekenaars van De Inktpot een nieuwe versie anno 2017 gepresenteerd, die behalve in Het Utrechts Archief ook op het Lepelenburg en in het Stadskantoor is te zien.

In 2017 werkte HUA in landelijk verband via het programma Digitale Taken Rijk mee aan de ontwikkeling en implementatie van de gemeenschappelijke digitale infrastructuur (e-Depot) voor het beheer en de toegankelijkheid van digitale archieven van overheden en partners.

HUA en de gemeente Utrecht (GU) werkten in 2017 nauw samen aan de ontwikkeling van het digitaal informatiebeheer. HUA neemt hierbij onder meer deel in het Strategisch informatie Overleg en het project Hotspotmonitor van de GU. Verder werd een dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor het toezicht afgesloten met de BghU. Met Het Flevolands Archief in oprichting sloot HUA een dienstverleningsovereenkomst op het gebied van digitale dienstverlening, e-Depot, bedrijfsvoering en de directietaken.

Zijn er ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: Nee

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Kan de gemeente het publieke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop), subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: niet van toepassing, want wettelijke verplichting.