Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Organisatie en doel
Doel: Uitvoeren van taken op het terrein van de risicobeheersing en de voorbereiding op rampen en
crises, uitvoeren van brandweerzorg (bestrijding en preventie) en uitvoeren van geneeskundige
hulpverleningsorganisatie (GHOR).

Publieke taak: Ja
Deelnemers: Alle 26 gemeenten in de Provincie Utrecht. De politie Midden-Nederland is met een
convenant verbonden aan de Veiligheidsregio.
Juridische vorm: Gemeenschappelijke regeling
Standplaats: Utrecht
Website Veiligheidsregio Utrecht

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Bij aanvang

Nog actueel

Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)

Nee

Ja

Effectiviteit (beter resultaat)

Nee

Ja

Wettelijke verplichting

Ja

Ja

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Financiën
Is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing: Ja
Is het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) nagevolgd: Ja

Vermogen

Beginsaldo
1/1/2017

Begroot saldo
31/12/2017

Realisatie saldo
31/12/2017

Eigen vermogen

6.859

6.915

niet bekend

Vreemd vermogen

47.753

29.980

niet bekend

Bedragen zijn in duizenden euro's
De bedragen per 31 december zijn te verwachten saldi.

Bijdrage van de gemeente Utrecht

Realisatie
2016

Begroot
2017

Realisatie
2017

Begroot
2018

Opgenomen bij de GU

23.818

23.075

23.075

23.083

Opgenomen bij de VP/GR

23.818

23.075

23.075

23.083

Verschil

0

0

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting op verschil: niet van toepassing

Resultaat 2017:
De Veiligheidsregio Utrecht heeft over 2016 een positief resultaat gerealiseerd. De VRU heeft dit resultaat aan de gemeenten uitgekeerd, Utrecht heeft een bedrag van 0,288 miljoen euro ontvangen.

Risico’s
Zijn er risico’s opgenomen in de risicoparagraaf: Ja  
Geven de risico’s aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Niet van toepassing.

Ontwikkelingen
Zijn er ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: Ja
De VRU heeft een concept kadernota 2018 opgesteld en aan de gemeenteraden voorgelegd ter zienswijze. Deze zienswijzen kunnen nog tot wijzigingen leiden in de kadernota en daarmee ook in de concept programmabegroting 2018. Duidelijk is in ieder geval wel dat een aantal autonome ontwikkelingen waarmee de VRU wordt geconfronteerd, zoals gewijzigde wet- en regelgeving, invloed heeft op de gemeentelijke bijdrage. De concept kadernota 2018 bevat, conform afspraak, geen nieuwe beleidsinitiatieven.

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Kan de gemeente het publieke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop), subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: niet van toepassing.