Stand en verloop voorzieningen

 

Stand
1-1-2017

Toevoeging
2017

Onttrekking
2017

Stand
31-12-2017

Programma Bewoners en Bestuur

0

0

-4.522

4.522

Programma Stedelijke ontwikkeling

76.282

0

10.859

65.423

Programma Bereikbaarheid

109

0

109

0

Programma Openbare ruimte en Groen

1.602

1.166

908

1.860

Programma Werk en Inkomen

1.400

-784

116

500

Programma Volksgezondheid

0

0

-164

164

Programma Algemene Ondersteuning

3.374

0

834

2.540

Totaal Risicovoorziening en verplichtingen

82.766

382

8.139

75.009

Programma Bewoners en Bestuur

3.805

717

4.522

0

Programma Bereikbaarheid

157

857

10

1.004

Programma Openbare ruimte en Groen

1.802

326

97

2.031

Programma Volksgezondheid

280

0

280

0

Programma Algemene Ondersteuning

232

7

224

14

Totaal egalisatievoorziening

6.276

1.907

5.134

3.049

Programma Duurzaamheid

163

1

0

164

Programma Openbare ruimte en Groen

0

15.700

12.857

2.843

Totaal van derden ontvangen bestemmingsbijdragen

163

15.701

12.857

3.007

Totaal programmavoorzieningen

89.205

17.990

26.130

81.065

Bedragen zijn in duizenden euro's

Omschrijving

Stand per
31-12-2016

Stand per
31-12-2017

Totaal staat voorzieningen (netto BBV)

89.205

81.065

Voorzieningen in mindering op activa:

  • Onderhanden werk ten behoeve van grondexploitatie

49.854

67.406

  • Overige vorderingen, voorzieningen dubieuze debiteuren

42.357

39.134

Totaal voorzieningen bruto

181.416

187.605

Bedragen zijn in duizenden euro's