Overzicht baten en lasten

Op de volgende pagina's vindt u de overzichten van baten en lasten. In deze overzichten kunt u veel informatie vinden over de financiën van de gemeente in 2017. De tabel nominale Begroting 2017 geeft aan welke baten (= opbrengsten) en lasten (=kosten) uw gemeenteraad op 10 november 2016 geautoriseerd heeft voor 2017. Tijdens deze raadsvergadering is ook de verplichte wijziging overheadkosten door u vastgesteld. Om die reden hebben we op de volgende pagina's een overzicht van de nominale begroting vóór de correctie van de overhead en een overzicht ná de correctie van de overhead opgenomen. De Programmabegroting 2017 was, conform de wettelijke bepalingen, sluitend. Dit komt tot uiting in het totaal van de kolom 'Begrote bijdrage algemene middelen'. Deze is nul, dat wil zeggen dat alle middelen van de gemeente volledig zijn ingezet in de diverse programma's, maar ook niet meer dan dat.

Per programma is aangegeven:

  • De baten: de binnen het programma begrote opbrengsten
  • De lasten: de binnen het programma begrote kosten
  • Het saldo van baten en lasten: de baten min de lasten
  • De begrote bijdrage uit de algemene middelen: de hoeveelheid geld die vanuit de algemene middelen aan het programma is toegevoegd
  • Het totaalsaldo van baten en lasten: het saldo plus de begrote bijdrage uit de algemene middelen.
  • De toevoegingen in de reserves: de hoeveelheid geld die in reserves wordt gedaan
  • De onttrekkingen aan de reserves: de hoeveelheid geld die uit reserves wordt gehaald
  • Het resultaat: het gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten min de toevoegingen in de reserves plus de onttrekkingen uit de reserves.

De tabel actuele Begroting 2017 is gelijk aan de nominale begroting plus alle daarna door uw gemeenteraad vastgestelde begrotingswijzigingen. De actuele begroting is daarmee de meest recente door uw gemeenteraad goedgekeurde Programmabegroting 2017.

De tabel realisatie 2017 geeft aan welke baten en lasten gerealiseerd zijn in 2017. Het resultaat, dat wil zeggen nadat de onttrekkingen aan en stortingen in reserves hebben plaatsgevonden, bedraagt 43,016 miljoen euro voordelig. Een uitgebreide toelichting per programma op het behaalde resultaat is opgenomen in Deel 1 Jaarverslag, onder de programma's, hiervan is een samenvatting opgenomen in Deel 2 Jaarrekening, Overzicht baten en lasten met toelichting, onderdeel resultaat. De kostenoverschrijdingen in de Jaarstukken 2017 vallen binnen het kader begrotingsrechtmatigheid.

Nominale begroting voor correctie overhead

Programma

Baten

Lasten

Saldo van
baten en
lasten

Bijdrage
algemene
middelen

Totaalsaldo
van baten en
lasten

Toevoeging
reserves

Onttrekking
reserves

Resultaat

Bewoners en Bestuur

8.406

39.389

-30.983

30.983

0

0

0

0

Stedelijke ontwikkeling

206.409

221.111

-14.703

1.749

-12.954

4.075

17.029

0

Duurzaamheid

167

10.796

-10.628

10.670

41

41

0

0

Bereikbaarheid

35.805

42.685

-6.881

4.758

-2.123

8.290

10.412

0

Openbare ruimte en groen

94.139

149.463

-55.323

59.197

3.874

4.000

126

0

Economie

0

15.085

-15.085

15.085

0

0

0

0

Werk en Inkomen

155.013

230.984

-75.972

75.641

-331

0

331

0

Onderwijs

21.958

98.434

-76.476

75.025

-1.451

785

2.236

0

Maatschappelijke Ondersteuning

11.707

202.315

-190.608

190.593

-15

0

15

0

Jeugd

0

73.263

-73.263

73.263

0

0

0

0

Volksgezondheid

2.441

26.426

-23.985

23.594

-390

0

390

0

Veiligheid

379

46.148

-45.769

45.769

0

0

0

0

Cultuur

2

48.198

-48.196

47.567

-630

2

632

0

Sport

7.876

34.564

-26.688

25.192

-1.496

48

1.545

0

Gemeentelijk Vastgoed

33.297

25.915

7.383

-9.408

-2.025

0

2.025

0

Algemene middelen

785.208

38.356

746.852

-769.976

-23.125

6.402

29.527

0

Algemene Ondersteuning

5.123

105.422

-100.299

100.299

0

0

0

0

Totaal

1.367.930

1.408.555

-40.625

0

-40.625

23.644

64.269

0

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

Nominale begroting 2017 na correctie overhead

Programma

Baten

Lasten

Saldo van
baten en
lasten

Bijdrage
algemene
middelen

Totaalsaldo
van baten en
lasten

Toevoeging
reserves

Onttrekking
reserves

Resultaat

Bewoners en Bestuur

8.406

36.114

-27.707

27.707

0

0

0

0

Stedelijke ontwikkeling

206.409

216.705

-10.296

-2.658

-12.954

4.075

17.029

0

Duurzaamheid

167

10.796

-10.628

10.670

41

41

0

0

Bereikbaarheid

35.805

39.486

-3.682

1.559

-2.123

8.290

10.412

0

Openbare ruimte en groen

94.139

138.948

-44.809

48.683

3.874

4.000

126

0

Economie

0

15.085

-15.085

15.085

0

0

0

0

Werk en Inkomen

155.013

226.650

-71.637

71.306

-331

0

331

0

Onderwijs

21.958

96.682

-74.724

73.272

-1.451

785

2.236

0

Maatschappelijke Ondersteuning

11.707

200.040

-188.333

188.318

-15

0

15

0

Jeugd

0

72.644

-72.644

72.644

0

0

0

0

Volksgezondheid

2.441

23.560

-21.119

20.728

-390

0

390

0

Veiligheid

379

44.411

-44.032

44.032

0

0

0

0

Cultuur

2

47.900

-47.898

47.269

-630

2

632

0

Sport

7.876

33.025

-25.149

23.653

-1.496

48

1.545

0

Gemeentelijk Vastgoed

33.297

25.062

8.236

-10.261

-2.025

0

2.025

0

Algemene middelen

785.208

38.356

746.852

-769.976

-23.125

6.402

29.527

0

Overhead

5.123

143.090

-137.967

137.967

0

0

0

0

Totaal

1.367.930

1.408.555

-40.625

0

-40.625

23.644

64.269

0

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

Actuele begroting 2017

Programma

Baten

Lasten

Saldo van
baten en
lasten

Bijdrage
algemene
middelen

Totaalsaldo
van baten en
lasten

Toevoeging
reserves

Onttrekking
reserves

Resultaat

Bewoners en Bestuur

10.235

37.152

-26.917

26.292

-625

0

625

0

Stedelijke ontwikkeling

211.739

230.195

-18.456

5.131

-13.325

10.675

24.000

0

Duurzaamheid

167

13.550

-13.382

10.789

-2.594

41

2.635

0

Bereikbaarheid

81.084

90.117

-9.032

79

-8.953

13.209

22.162

0

Openbare ruimte en groen

90.609

138.368

-47.759

57.017

9.258

10.411

1.153

0

Economie

0

15.391

-15.391

15.145

-246

0

246

0

Werk en Inkomen

155.290

238.026

-82.736

80.379

-2.357

0

2.357

0

Onderwijs

22.701

95.022

-72.320

74.489

2.169

12.229

10.060

0

Maatschappelijke Ondersteuning

10.157

207.528

-197.371

194.382

-2.989

0

2.989

0

Jeugd

0

76.952

-76.952

76.952

0

0

0

0

Volksgezondheid

2.752

23.919

-21.167

20.577

-590

0

590

0

Veiligheid

343

46.057

-45.713

45.713

0

0

0

0

Cultuur

2

50.017

-50.015

47.286

-2.730

2

2.732

0

Sport

8.311

31.704

-23.393

23.508

115

1.759

1.644

0

Gemeentelijk Vastgoed

36.226

29.980

6.246

-4.259

1.987

4.217

2.230

0

Algemene middelen

745.838

-22.295

768.133

-815.315

-47.182

42.992

90.174

0

Overhead

4.746

146.868

-142.123

141.837

-286

1.398

1.684

0

Totaal

1.380.202

1.448.550

-68.348

0

-68.348

96.934

165.282

0

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

Realisatie 2017

Programma

Baten

Lasten

Saldo van
baten en
lasten

Bijdrage
algemene
middelen

Totaalsaldo
van baten en
lasten

Toevoeging
reserves

Onttrekking
reserves

Resultaat

Bewoners en Bestuur

10.494

38.748

-28.254

26.292

-1.962

0

625

-1.337

Stedelijke ontwikkeling

159.308

119.236

40.071

5.131

45.202

10.675

14.807

49.334

Duurzaamheid

333

13.878

-13.545

10.789

-2.756

41

2.555

-243

Bereikbaarheid

66.016

64.768

1.248

79

1.326

13.209

16.628

4.745

Openbare ruimte en groen

93.682

137.712

-44.030

57.017

12.988

10.411

1.166

3.743

Economie

471

15.359

-14.888

15.145

258

0

246

504

Werk en Inkomen

144.621

232.090

-87.468

80.379

-7.090

0

2.348

-4.742

Onderwijs

24.350

109.196

-84.847

74.489

-10.358

12.229

10.297

-12.290

Maatschappelijke Ondersteuning

13.173

205.239

-192.065

194.382

2.316

0

1.414

3.730

Jeugd

43

79.267

-79.224

76.952

-2.272

0

0

-2.272

Volksgezondheid

3.024

23.911

-20.888

20.577

-311

0

589

278

Veiligheid

647

45.442

-44.795

45.713

919

0

0

919

Cultuur

418

50.919

-50.501

47.286

-3.216

0

2.760

-456

Sport

9.272

32.244

-22.972

23.508

536

1.759

1.994

770

Gemeentelijk Vastgoed

26.604

24.704

1.900

-4.259

-2.359

4.217

2.056

-4.520

Algemene middelen

752.753

-20.621

773.374

-815.315

-41.941

42.992

90.174

5.241

Overhead

7.920

153.422

-145.503

141.837

-3.666

1.398

4.674

-389

Totaal

1.313.128

1.325.514

-12.385

0

-12.386

96.932

152.333

43.016

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
In de kolom resultaat komt een positief bedrag ten gunste van de algemene reserve, en een negatief bedrag ten laste van de algemene reserve.