Nog te betalen bedragen

Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2016

Boekwaarde
31-12-2017

Nog te betalen

79.694

70.232

Totaal

79.694

70.232

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Nog te betalen bedragen
Een specificatie is opgenomen in onderstaande tabel. Het betreft in 2017 en voorgaande jaren aangegane verplichtingen en al uitgevoerde werken waarvan de factuur op balansdatum nog niet was ontvangen.

Omschrijving

Bedrag

Afdracht loonheffing

14.463

Overlopende rente

12.718

IRIS (door te betalen) Europese subsidies

5.735

Afdracht premies ABP en zorgverzekeringswet

3.323

Zorgaanbieders

5.493

Onderwijshuisvesting

1.110

Overige posten

27.390

Totaal

70.232

Vooruitontvangen bedragen van overheidslichamen

Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2016

Boekwaarde
31-12-2017

Vooruitontvangenbedragen van overheidslichamen

24.659

22.119

Totaal

24.659

22.119

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen

Naam

Saldo
 31-12-2016

Stortingen

Onttrekkingen

Saldo
31-12-2017

a

b

c

d = a+b-c

Food Smart Cities

20

0

20

0

Jam Today (EU project)

6

0

2

4

Fosterreg

0

83

73

10

IRIS

0

564

47

517

Naturevation

0

76

20

56

Plan Einstein

0

1.890

1.377

513

Project PlastiCircle

0

228

10

218

Totaal Europa

26

2.841

1.549

1.318

Woningbouwprojecten Senter Novem

935

0

0

935

Geluid Lessinglaan

54

0

0

54

ISV-subsidie

568

0

0

568

Ondiep

77

0

0

77

Huishoudelijke Hulp Toelage

4.547

0

981

3.566

Kwalificatieplicht 18-jarigen

95

94

95

94

Bestuursakkoord OAB-VVE/Verlengde Leertijd

2.344

2.443

2.344

2.443

Rijksmiddelen Laaggeletterdheid

841

807

841

807

Servicekosten huurders Stadskantoor

558

0

558

0

Aanpak woninginbraken

97

0

97

0

Pilot jongvolwassen en ISD

21

0

15

6

Regeling Heroïnebehandeling

0

12

0

12

Voortijdig schoolverlaten

0

125

0

125

Fin.bijdrage Rijk uitvoering pilot 'Bad guys'

0

156

0

156

Pilot Financieel Toezicht Jonge veelplegers

0

17

0

17

RIEC subs PPS ondermijning buitengebieden Oost en Midden Nederland

0

34

0

34

Geluid Balijelaan

0

94

0

94

Totaal Rijk

10.137

3.782

4.931

8.988

RAP/SFBW subsidies

555

0

0

555

LRC fietsroute

189

0

189

0

Erfgoedparels

557

0

95

462

Zachte Landingsgelden Pieken

742

0

454

288

Proof of Concept (POC)

233

0

0

233

Uithof Dichtersbaan (bus)

8.547

0

7.299

1.248

Automatiseringskosten 2018 BRU

100

0

50

50

Vastgoedbeurs ProVaDa

102

30

63

69

Beter Benutten vervolg

0

10.709

9.384

1.325

Noordelijk Randweg Utrecht

3.411

5.000

1.492

6.919

Intentie overeenkomst en anterieure overeenkomst ZUID West 2016

60

0

60

0

Cofinanciering Haalbaarheidsstudie Vuelta 2020

0

46

0

46

G4 werkbudget

0

618

0

618

Totaal andere overheden

14.496

16.403

19.086

11.813

Totaal vooruitontvangen bedragen van overheidslichamen

24.659

23.026

25.566

22.119

Bedragen zijn in duizenden euro's

Overige vooruitontvangen bedragen

Dit betreft meerdere posten zoals, investeringsbijdragen, subsidies en geldstromen onderweg

Omschrijving

boekwaarde
31-12-2016

boekwaarde
 31-12-2017

Rest vooruitontvangen bedragen

7.215

7.687

Geldstromen onderweg

642

1.120

Totaal

7.857

8.807

Bedragen zijn in duizenden euro's

Een nadere specificatie hiervan is opgenomen in onderstaande tabel.

Omschrijving

Bedrag

Parkeer en garage abonnementgelden

1.704

Erfpacht- en huuropbrengsten

2.466

Geldstromen

1.120

(IOVK/AOVK)

1.012

Overig

2.505

Totaal

8.807

Bedragen zijn in duizenden euro's