Openbare ruimte en groen - onderdeel rioleringen

Onderhoudsuitgaven

Programma
begroting
2017

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Restant
ultimo
2017

10.618

8.866

8.894

-28

Totaal onderhoudsuitgaven rioleringen

10.618

8.866

8.894

-28

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Conform het gemeentelijk beleid zetten we in op continu verbeteren van de kwaliteit van de rioleringen op basis van beschikbare gegevens. Om de gewenste effecten te realiseren moeten we meldingen, verstoppingen en storingen zo registreren en analyseren dat we daar de goede conclusies uit trekken. Daarnaast voeren we periodiek inspecties uit. Voor 2017 hebben we de werkzaamheden uitgevoerd, zoals voorgenomen in de begroting.

Het regulier onderhoud is een onderdeel binnen de subdoelstelling 1.2 Het afval- en hemelwater wordt veilig en milieuvriendelijk afgevoerd en de waterkwaliteit is goed van het programma Beheer openbare ruimte en groen. Naast het regulier onderhoud vallen ook de vervangingsinvesteringen binnen deze doelstelling, net als de opbrengsten vanuit de rioolrechten. Al deze onderdelen maken het totaal van de subdoelstelling Het afval- en hemelwater wordt veilig en milieuvriendelijk afgevoerd en de waterkwaliteit is goed.