Regionale uitvoeringsdienst (RUD)

Organisatie en doel
Doel: Het verlenen van milieuvergunningen en toezicht en handhaven van milieuregels.

Publieke taak: Ja
Deelnemers: Provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht en Woudenberg
Juridische vorm: Gemeenschappelijke regeling
Standplaats: Utrecht
Website Regionale uitvoeringsdienst (RUD)

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Bij aanvang

Nog actueel

Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)

Nee

Ja

Effectiviteit (beter resultaat)

Nee

Ja

Wettelijke verplichting

Ja

Ja

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Financiën
Is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing: Ja
Is het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) nagevolgd: Ja

Vermogen

Beginsaldo
1/1/2017

Begroot saldo
31/12/2017

Realisatie saldo
31/12/2017*

Eigen vermogen

1.719

1.265

587

Vreemd vermogen

1.700

1.585

1.810

Bedragen zijn in duizenden euro's

* Cijfers op basis van de Ontwerp Jaarstukken 2017. Er heeft nog geen accountantscontrole plaatsgevonden en de cijfers kunnen dus nog wijzigen.

Bijdrage van de gemeente Utrecht

Realisatie
2016

Begroot
2017

Realisatie
2017

Begroot
2018

Opgenomen bij de GU

1.114

1.240

1.194

1.285

Opgenomen bij de VP/GR

1.146

1.264

1.194

1.278

Verschil

-32

-24

0

7

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting op verschil:
Realisatie 2016: Afrekening uit 2014 en 2015.

Begroting 2017: Teruggave 1 e bestuursrapportage 2017 van de RUD.
Realisatie 2017: Aanname, jaarrekening 2017 nog niet beschikbaar.
Begroting 2018: Loon- en prijscompensatie berekening over 2018.

Risico’s
Zijn er risico’s opgenomen in de risicoparagraaf: Ja 
Geven de risico’s aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Ontwikkelingen
2018 geheel outputfinanciering
Doorontwikkeling VTH 3.0
Verbetering informatiehuishouding

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: Ja
Al de bovengenoemde ontwikkelingen hebben beleidsmatige en financiële gevolgen.

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Kan de gemeente het publieke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop), subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: niet van toepassing.