NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Organisatie en doel
Doel: De NV Bank Nederlandse Gemeenten is de bank van en voor overheden en instellingen voor het
maatschappelijk belang en verstrekt krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse
overheden. Dat leidt voor de inwoners tot zo laag mogelijke kosten voor maatschappelijke voorzieningen.

Publieke taak: Nee.
Deelnemers: Staat der Nederlanden, Provincies, gemeenten en een hoogheemraadschap.
Juridische vorm: Naamloze (structuur)vennootschap.
Standplaats: Den Haag.
Website NV Bank Nederlandsche Gemeenten

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Bij aanvang

Nog actueel

Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)

Ja

Ja

Effectiviteit (beter resultaat)

Ja

Ja

Wettelijke verplichting

Nee

Ja

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Financiën
Is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing: Ja
Is het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) nagevolgd: Ja

Vermogen

Beginsaldo
1/1/2017

Begroot saldo
31/12/2017

Realisatie saldo
31/12/2017

Eigen vermogen

4.500.000

niet bekend

niet bekend

Vreemd vermogen

149.500.000

niet bekend

niet bekend

Bedragen zijn in duizenden euro's

Bijdrage AAN de gemeente Utrecht

Realisatie
2016

Begroot
2017

Realisatie
2017

Begroot
2018

Opgenomen bij de GU

778

1.250

1.251

450

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting op verschil:
Gemeente Utrecht bezit 1,37% van de aandelen. Aandeelhouders ontvangen jaarlijks een winstuitkering (dividend). De omvang daarvan is afhankelijk van het financieel resultaat. Het is niet gebruikelijk dat NV's een winstuitkering in hun begroting ramen.

Resultaat 2017:
Het gerapporteerde resultaat over het eerste halfjaar 2017 bedroeg 242 miljoen euro. Met betrekking tot het verwacht resultaat over het gehele boekjaar 2017 geeft de bank in haar halfjaarbericht aan dat het gezien de aanhoudende onzekerheden niet verantwoord is om daarover een uitspraak te doen.

Risico’s
Zijn er risico’s opgenomen in de risicoparagraaf: Nee  
Geven de risico’s aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Ontwikkelingen
Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: Ja.
Zo Ja, welke. Onzekere ontwikkeling financieel resultaat en daarmee onzekere winstuitkering voor gemeente. Het resultaat staat onder invloed van een verwachte achterblijvende kredietvraag, een aanhoudend lage rente en stijgende bedrijfslasten om te voldoen aan toenemende (Europese) wet- en regelgeving.
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Kan de gemeente het publieke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop), subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: Nee.