Oost

In de Utrechtse wijken werkten we samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners aan uiteenlopende projecten. Het afgelopen jaar verkenden we in samenspraak met vele partijen hoe we de wijkparticipatie kunnen vernieuwen. We richtten ons op een nog betere aansluiting bij de vragen van de wijk en de buurten en op het bereiken van een gemêleerde groep bewoners. Dit vormde de opmaat naar de wijkopgaven voor 2018 en verder. In het verlengde van die vernieuwing ziet de verantwoording van de wijkactieprogramma’s 2017 er anders uit dan vorige jaren, Dat hebben we al aangekondigd in de Jaarstukken 2016. We kijken terug op het project Herinrichting Maliebaan, één van de tien projecten die deel uitmaken van het vernieuwen van de wijkparticipatie en op de belangrijkste ontwikkelingen in Oost.

Herinrichting Maliebaan
Beschrijving project
De gemeente onderzoekt vier opties voor de Maliebaan en de kruising Maliebaan-Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat. Doel is om onder andere de fietsroute en openbare ruimte voor voetgangers te verbeteren.

Terugblik 2017/vooruitblik 2018
In 2017 waren er diverse participatiemomenten voor bewoners en ondernemers: een brede bijeenkomst, een online-peiling over de varianten voor de Maliebaan en bijeenkomsten met de klankbordgroep/initiatiefgroep. In 2018 maken we een netwerkanalyse voor vier opties: nulvariant, ovonde, Maliebaan Promenade en
T-splitsing met zuidelijke Maliebaan Promenade. In de netwerkanalyse is per plan te zien hoe het verkeer in het gebied zich zal verspreiden. Daarna beoordelen we de resultaten van de analyse en bespreken we deze met de betrokkenen van het project (bewoners en ondernemers). In 2018 beslist de gemeenteraad welk plan we verder gaan uitwerken.

Herinrichting Burgemeester Reigerstraat/Nachtegaalstraat
Beschrijving project
De gemeente wil de Nachtegaalstraat en de Burgemeester Reigerstraat zo inrichten dat het prettiger wordt om er te wonen, winkelen en verblijven en dat de doorgaande route voor fietsers beter wordt. Hoe we dit gaan doen, bedenken we samen met wijkbewoners, ondernemers, fietsers, voetgangers, belangenverenigingen en ieder ander die gebruik maakt van de straten.

Terugblik 2017/vooruitblik 2018
De eerste drukbezochte bijeenkomst was in januari 2017 en ging over beide straten. Bij de latere bijeenkomsten (april 2017 en januari 2018) is meer in detail toegewerkt naar een ontwerp voor beide straten. In de bijeenkomsten in januari 2018 werden eerste schetsen voor de nieuwe inrichting van beide straten gepresenteerd, gebaseerd op resultaten uit eerdere bijeenkomsten. Bewoners konden op schetsen reageren en meepraten over verdere invulling van de functiestrook met onder andere auto- en fietsparkeren, groen en laden/lossen. De uitvoering is gepland eind 2019/begin 2020.


Buurtaanpak Sterrenwijk
Beschrijving project
Naar aanleiding van een aantal incidenten en ontevredenheid onder bewoners is met betrokken partijen de buurtaanpak Sterrenwijk opgestart. Doel is bewoners beter te betrekken/ondersteunen en te informeren door middel van maatwerk en betere onderlinge samenwerking.

Terugblik 2017/vooruitblik 2018
In 2017 hebben we nog twee bewonersavonden georganiseerd. Binnen de verschillen thema’s (wonen, speeltuin, buurthuis, verloedering et cetera) zijn veel zaken opgepakt en de contacten met bewoners zijn verbeterd. Op het gebied van woningtoewijzing kunnen we weinig veranderen en hebben we bewoners beter geïnformeerd over hoe het werkt en welke mogelijke regelingen er zijn. De samenwerking is op veel punten verbeterd en bewoners weten ons vaak beter te vinden waardoor er minder incidenten ontstaan. Het lukt nog niet alle betrokken partijen om maatwerk te leveren op een bij Sterrenwijk passende manier te communiceren. De aanpak wordt in februari 2018 geëvalueerd.

Inrichting Park Oosterspoorbaan
Beschrijving project
Het zuidelijke deel van de Oosterspoorbaan is buiten gebruik gesteld vanwege de aanleg van de Uithoflijn. De gemeente Utrecht heeft de grond gekocht. Op het stuk tussen de Koningsweg en de Abstederdijk is een fiets- en wandelroute aangelegd met daaromheen groen. De gedeeltes tussen Abstederdijk en Maliesingel, en tussen de Koningsweg en Uithoflijn volgen later.

Terugblik 2017/vooruitblik 2018
Op 22 januari 2017 werd het park Oostspoorbaan officieel geopend. Het gedeelte tussen de Koningsweg en Abstederdijk werd in gebruik genomen. In december 2017 is de kruising Gansstraat/Koningsweg aangesloten op de Oosterspoor-baan. Het gedeelte tussen Absterdijk en Zonstraat wordt nu uitgewerkt (VO) en medio 2019 in gebruik genomen.
De eerste initiatieven door bewoners hebben een plek gekregen in het park. Zo was er vier keer een Markt om de Hoek, is de natuurspeeltuin deels aangelegd en zijn er ‘spoortuintjes’, die bewoners onderhouden . In 2018 volgen nog een aantal initiatieven, zoals Buitensporig sportief (sporttoestellen langs de lijn).

utrecht.nl/oost