Materiële vaste activa

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van het totaal van de investeringen met economisch én maatschappelijk nut weer.

Materiële vaste activa met economisch en maatschappelijk nut (Totaal)

Boekwaarde
31-12-2016

Afschrij-
vingen

Bijdragen
van derden

Des /
investeringen

Boekwaarde
31-12-2017

a

b

c

d

e = a-b-c+d

Gronden en terreinen

346.166

1.859

0

3.174

347.481

Bedrijfsgebouwen

938.988

19.711

2.261

19.911

936.927

Vervoermiddelen

5.265

1.829

0

6.487

9.923

Machines, apparaten en installaties

133.781

13.479

0

11.151

131.453

Grond, weg- en waterbouwkundige werken

59.342

3.572

18.122

23.857

61.505

Overige materiële activa

67.640

6.812

6.419

18.322

72.731

Totaal

1.551.182

47.262

26.802

82.902

1.560.020

Bedragen zijn in duizenden euro's

In 2017 is per saldo bijna 83 miljoen euro geïnvesteerd in materiële vaste activa.
In december 2017 is de notitie Materiële Vaste Activa uitgegeven door de Commissie BBV.  Hieruit blijkt een aanscherping op het gebied van panden die eeuwigdurend in erfpacht zijn uitgegeven en waarvan de canon is afgekocht. Deze panden mogen slechts tegen registratiewaarde op de balans staan. Alle Utrechtse panden zijn hierop bekeken. Daaruit is gebleken dat dit alleen voor het Gerrit Rietveld College van toepassing is. De balanswaarde is daarom afgeboekt voor een bedrag van 13,656 miljoen euro. Tevens is voor ruim 4 miljoen euro afgeboekt en verantwoord onder de voorraden. Het betreft vastgoed waarvan door uw raad is besloten tot verkoop.
Daartegenover stonden ruim 47 miljoen euro aan afschrijvingen en bijna 27 miljoen euro aan bijdragen van derden.
Per saldo namen de materiële vaste activa toe met ongeveer 18 miljoen euro.

Overeenkomstig regelgeving BBV worden investeringen die grotendeels worden gedaan voor riolering of het inzamelen van huishoudelijk afval opgenomen in een aparte categorie. De omschrijving daarvan is: investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.

Het Totaalverloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut staat in onderstaand overzicht.

Materiële vaste activa met economisch nut (Totaal)

Boekwaarde
31-12-2016

Afschrij-
ingen

Bijdragen
van derden

Des /
investeringen

Boekwaarde
31-12-2017

Gronden en terreinen

346.166

1.859

0

3.174

347.481

Bedrijfsgebouwen

938.988

19.711

2.261

19.911

936.927

Vervoermiddelen

5.265

1.829

0

6.487

9.923

Machines, apparaten en installaties

133.781

13.479

0

11.151

131.453

Grond, weg- en waterbouwkundige werken

55.524

3.572

13.230

12.069

50.791

Overige materiële activa

67.640

6.812

6.419

17.671

72.080

Totaal

1.547.364

47. 262

21.910

70.463

1.548.655

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Het overzicht investeringen met economisch nut bestaat uit twee delen.

Materiële vaste activa met economisch nut (niet in heffing)

Boekwaarde
31-12-2016

Afschrij-
ingen

Bijdragen
van derden

Des /
 investeringen

Boekwaarde
31-12-2017

Gronden en terreinen

343.886

1.859

0

2.761

344.788

Bedrijfsgebouwen

932.213

19.366

2.261

19.065

929.651

Vervoermiddelen

1.832

634

0

2.344

3.542

Machines, apparaten en installaties

133.346

13.388

0

10.883

130.841

Grond, weg- en waterbouwkundige werken

34.873

2.094

178

2.817

35.418

Overige materiële activa

54.569

5.181

6.419

14.913

57.882

Totaal

1.500.719

42.522

8.858

52.783

1.502.122

Bedragen zijn in duizenden euro's

In de boekwaarde gronden en terreinen van 344,8 miljoen euro is ultimo 2017 een bedrag van 184,0 miljoen euro opgenomen voor in erfpacht uitgegeven gronden. Dit bedrag is ten opzichte van 2016 niet noemenswaardig gewijzigd.

Het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven is opgenomen in onderstaand overzicht.

Materiële vaste activa met economisch nut (in heffing)

Boekwaarde
31-12-2016

Afschrij-
vingen

Bijdragen
van
derden

Des /
investeringen

Boekwaarde
31-12-2017

Gronden en terreinen

2.280

0

0

413

2.693

Bedrijfsgebouwen

6.775

345

0

846

7.276

Vervoermiddelen

3.433

1.195

0

4.143

6.381

Machines, apparaten en installaties

435

91

0

268

612

Grond, weg- en waterbouwkundige werken

20.651

1.478

13.052

9.252

15.373

Overige materiële activa

13.071

1.631

0

2.758

14.198

Totaal

46.645

4.740

13.052

17.680

46.533

Bedragen zijn in duizenden euro's

Als gevolg van de nieuwe BBV-voorschriften worden met ingang van 1 januari 2017 naast investeringen met economisch nut ook alle investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte geactiveerd.
Dit betekent dus een geleidelijke invoering. Dit heeft  tot gevolg dat pas op termijn alle investeringen op een identieke manier op de balans zijn opgenomen

Hieronder is weergegeven welke bedragen volgens de nieuwe systematiek zijn verantwoord. De boekwaarde per 31-12-2016 betreffen investeringen met maatschappelijk nut welke specifiek door uw gemeenteraad in de Voorjaarsnota 2016 zijn aangewezen.

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut

Boekwaarde
31-12-2016

Afschrij-
ingen

Bijdragen
van
derden

Des /
investeringen

Boekwaarde
31-12-2017

Gronden en terreinen

0

0

0

0

0

Bedrijfsgebouwen

0

0

0

0

0

Vervoermiddelen

0

0

0

0

0

Machines, apparaten en installaties

0

0

0

0

0

Grond, weg- en waterbouwkundige werken

3.818

0

4.892

11.788

10.714

Overige materiële activa

0

0

0

651

651

Totaal

3.818

0

4.892

12.439

11.365

Bedragen zijn in duizenden euro's

In onderstaand overzicht is weergeven welke investeringen met maatschappelijk nut in het verleden niet zijn geactiveerd en ten laste van de exploitatie zijn verantwoord.
Dit fictieve verloopoverzicht is met ingang 1 januari 2017 verplicht.
Vanuit praktische overwegingen zijn alleen de investeringsprojecten met maatschappelijk nut beoordeeld die de afgelopen tien jaren gereed zijn gekomen.
Bij het doorrekenen van het fictieve waardeverloop is uitgegaan van de huidige BBV-voorschriften en de gemeentelijke spelregels zoals opgenomen in de Nota Waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa ((WAAVA) zie waarderingsgrondslagen)).

Dit heeft ertoe geleid dat dertien projecten zijn opgenomen met een totale fictieve boekwaarde per 31 december 2017 van ruim 121 miljoen euro.

Fictieve verloopoverzicht
Materiële vaste activa met maatschappelijk nut

Stand
31-12-2016

Afschrijving

Bijdragen
van
derden

Vermeerde-
ing

Stand
31-12-2017

a

b

c

d

e = a-b-c+d

Afgesloten projecten

HOV om de Zuid  de Uithof

 3.193

 355

0

0

 2.838

Spooruitbreiding Vleuten-Utrecht

 12.443

 1.383

0

0

 11.060

Herontwikkeling Alexander Numankade

 3.509

 351

0

0

 3.158

HOV Leidsche Rijn Z50/N40/N50

 25.140

 1.796

0

0

 23.344

24 Oktoberplein

 23.461

 1.676

0

0

 21.785

Nog lopende projecten

Hoofdfietsroutes, inclusief filevrij aanvullend

 5.352

0

4

 1.192

 6.540

Dafne Schippersbrug

 9.436

0

1.320

 1.327

 9.443

Rabo Fietsbrug Stationsgebied

 5.500

0

0

0   

 5.500

Fietsparkeren binnenstad

 2.198

0

0

 457

 2.655

Randstadspoor

 2.160

0

0

 238

 2.398

Inpassing Nouw Leidsche Rijn Centrum

 4.970

0

0

 1.924

 6.894

Binnenstedelijke verbindingsweg Socrateslaan Beneluxlaan Oost

 5

0

0

 0

 5

Wal- & Kluismuren

 25.583

0

0

0

 25.583

Totaal

122.950

5.561

1.324

5.138

121.203

De uitgaven van de grootste afgeronde investeringsprojecten van 2017 (> 1 miljoen euro) worden hieronder gespecificeerd.

In 2017 afgeronde projecten

Bedrag

Fietsstalling Smakkelaarshoek

28.092

Kindercluster Teun de Jagerdreef

9.337

Riolering 2017

9.252

Kindercluster Ibisdreef

8.007

Kindercluster Madridstraat

6.617

Kindercluster Eufraatdreef

5.941

Aanschaf Voertuigen Stadsbedrijven 2017

5.861

Containers c.a. ten behoeve van afvalinzameling

3.244

Paviljoen Sportpark Fletiomare Oost

3.048

Nazorg Tivoli Vredenburg

1.846

Hardwarematige infrastructuur ICT

1.800

Implementatie Professional Portal Release Werk 1.0

1.560

Gymzaal Pagodedreef

1.422

Softwarematige infrastructuur ICT

1.411

Realisatie gebouwen Stadsbedrijven Tractieweg 2

1.110

Vredenburg 40

1.081

Kleedkamers Sportpark Zoudenbalch

1.034

Gymzaal Fernandezlaan

1.003

Bedragen zijn in duizenden euro's

Met betrekking tot nog lopende investeringsprojecten is voor ruim 82 miljoen euro geactiveerd. Zie onderstaande tabel voor een specificatie van de grootste lopende investeringsprojecten (> 1 miljoen euro). Het project Wal- en Kluismuren is voor het begrotingsjaar 2017 gestart en valt daarom volgens de nota WAAVA niet onder de activeringsplicht voor investeringen met maatschappelijk nut (MN). In overleg met de accountant worden ook de uitgaven voor dit project in 2017 geactiveerd.

Grootste uitgaven lopende investeringen

Bedrag

Jaarbeurspleingarage

29.514

Wal- en Kluismuren (MN Met ingang van 2017)

8.112

Fietsenstalling Knoopkazerne/Kruisvaart

7.794

Bouw/Renovatie schoolgebouwen

6.964

HOV Baan Dichterswijk (Z90)

4.221

VMBO Vleuterweide

2.940

Implementatie Professional Portal

2.718

Bouw/Renovatie sportaccommodaties

2.028

ICT-investeringen IB-Automatisering

1.992

Verduurzaming panden UVO

1.861

Westelijke Stadsboulevard

1.780

Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)

1.493

Verbetering MFA's Leidsche Rijn

1.388

Aanleg Sportpark Rijnvliet

1.158

Nazorg Tivoli Vredenburg

1.034

Restauratie Domtoren

1.022

Bedragen zijn in duizenden euro's