Subsidiestaat Stedelijke Ontwikkeling

Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2017

Realisatie 2017

Verschil

Programma Stedelijke Ontwikkeling

Ruimtelijke plannen

Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap.

75

75

0

Totaal Prestatiedoelstelling 2.1.1 Initiëren, begeleiden en stimuleren van de uitvoering van ruimtelijke herontwikkelingsplannen

75

75

0

RSU ruimte voor initiatief

Aansluiten bij initiatieven uit de samenleving en kennisontwikkeling, netwerk en experimenten (gebiedsontwikkeling nieuwe stijl).

350

210

-140

Krachtwijken

Wijkactieplannen

0

446

446

Totaal Prestatiedoelstelling 2.1.2 Investeren in stedelijke herontwikkeling mede door ondersteuning van (nieuwe) partijen

350

656

306

Toevoegen Woonruimte

Fonds Toevoegen Woonruimte voor uitbreiding woonvoorraad bestaande bouw.

800

553

-247

Politie Keurmerk Veilig Wonen

Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen  (PKVW) bestaande woningen.

75

95

20

Doelgroepen

Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging, informatiepunt studentenhuisvesting.

165

143

-22

Totaal Prestatiedoelstelling 2.2.1 Huisvesting bijzondere doelgroepen

1.040

791

-249

Erfgoed

Ondersteuning organisatie Open Monumenten Dag Utrecht en Kerken kijken Utrecht.

48

48

0

Exploitatie Domunder

Ondersteuning exploitatie Domunder.

35

35

0

Onderhoud Domkerk

Bijdrage aan het onderhoud van de Domkerk.

150

150

0

Totaal Prestatiedoelstelling 4.1.1 Monumenten en cultuurhistorische waarden

233

233

0

Totaal programma Stedelijke Ontwikkeling

1.698

1.755

57

Bedragen zijn in duizenden euro's