BIRGIT

Doel en Organisatie
Doel: De coöperatie BIRGIT heeft tot doel om voor Nederlandse gemeenten te voorzien in ICT-toepassingen ten behoeve van digitale dienstverlening en bedrijfsvoering. De coöperatie richt zich hierbij op het verwerven, (door)ontwikkelen, beheren en leveren van de voorzieningen.

Publieke taak: Ja
Deelnemers: Gemeente Rotterdam, Gemeente Den Haag en de Gemeente Utrecht
Juridische vorm: Coöperatie U.A.
Standplaats: Rotterdam
Website BIRGIT: geen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Bij aanvang

Nog actueel

Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)

Ja

Ja

Effectiviteit (beter resultaat)

Nee

Ja

Wettelijke verplichting

Nee

Ja

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Financiën
Is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing: Nee
Is het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) nagevolgd: Nee

Vermogen

Beginsaldo
1/1/2017

Begroot saldo
31/12/2017

Realisatie saldo
31/12/2017

Eigen vermogen

66

Vreemd vermogen

147

Bedragen zijn in duizenden euro's

Bijdrage van de gemeente Utrecht

Realisatie
2016

Begroot
2017

Realisatie
2017

Begroot
2018

Opgenomen bij de GU

200

195

200

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting op verschil: De eigen bijdrage viel na vaststellen van de begroting 5.000 euro lager uit.

Resultaat 2017: 0,018 miljoen euro

Risico’s
Zijn er risico’s opgenomen in de risicoparagraaf: Ja
Geven de risico’s aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Ontwikkelingen
De activiteiten voor de coöperatie BIRGIT UA zijn voor 2018 begroot op gelijk niveau als voor 2017.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Kan de gemeente het publieke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop), subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: Ja.