Vastgoed

Onderhoudsuitgaven

Programma
begroting
2017

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Restant
ultimo
2017

Onderhoudslasten

8.757

8.757

7.742

1.015

Totaal onderhoudsuitgaven

8.757

8.757

7.742

1.015

Bedragen zijn in duizenden euro’s

De onderhoudslasten zijn lager dan begroot. In 2017 is geïnvesteerd in het opstellen van meerjaren onderhoudsplannen conform NEN 2767. Gedurende deze periode is terughoudend omgegaan met het uitvoeren van het onderhoud. Beleid is dat op natuurlijke onderhoudsmomenten wordt beoordeeld of duurzaamheidsmaatregelen kunnen worden meegenomen. Het inpassen van duurzaamheidsmaatregelen in het onderhoud vergt tijd, waardoor eveneens minder werkzaamheden zijn uitgevoerd.