Coöperatie Wigo4it U.A.

Organisatie en doel
Doel: Het ontwikkelen en verrichten van administratieve en informatietechnologische ondersteuning aan de deelnemende gemeenten op het terrein van werk, inkomen en zorg. Daardoor verbetert de dienstverlening aan de inwoners en wordt de effectiviteit en doelmatigheid van de uitvoerende organisaties van de deelnemende gemeenten vergroot.

Publieke taak:       Nee
Deelnemers:       Gemeenten Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag
Juridische vorm:      vereniging in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid
Standplaats:       Den Haag
Website Coöperatieve Wego4it UA

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Bij aanvang

Nog actueel

Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)

Ja

Ja

Effectiviteit (beter resultaat)

Ja

Ja

Wettelijke verplichting

Nee

Ja

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Financiën
Is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing: Nee
Is het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) nagevolgd: N.v.t.

Vermogen

Beginsaldo
1/1/2017

Begroot saldo
31/12/2017

Realisatie saldo
31/12/2017

Eigen vermogen

3.629

Niet bekend

Niet bekend

Vreemd vermogen

14.157

Niet bekend

Niet bekend

Bedragen zijn in duizenden euro's

Bijdrage van de gemeente Utrecht

Realisatie
2016

Begroot
2017

Realisatie
2017

Begroot
2018

Opgenomen bij de GU

2.811

1.780

Niet bekend

2.784

Opgenomen bij de VP

2.811

2.765

Niet bekend

2.784

Verschil

0

-985

Niet bekend

0

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting op verschil:
Er zit in de begroting 2017 een verschil tussen het begrote bedrag voor contributie in Utrecht en het bedrag bij Wigo4it. In de budgettair neutrale bijsturingsvoorstellen bij de voorjaarsnota 2017 hebben wij dit gemeld. Een deel van de aanvullende kosten voor de contributie kunnen wij niet binnen de begroting opvangen, waarvoor de reserve Werk en Inkomen wordt aangewend. Bij de volgende begrotingswijziging in 2018 brengen wij het begrote bedrag voor de contributie in lijn met het begrote bedrag bij Wigo4it.

* In de paragraaf Verbonden partijen voor Wigo4it is voor de realisatie 2017 GU NBB opgenomen.
De reden hiervoor is dat de jaarrekening 2017 van Wigo4it nog niet beschikbaar en vastgesteld is en daarmee de definitieve bijdrage 2017. 

Risico’s
Zijn er risico’s opgenomen in de risicoparagraaf: Ja
Geven de risico’s aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Ontwikkelingen
Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: Ja
Wigo4it voert voor de betrokken gemeenten ook het Innovatieprogramma Professional Portal (PPI) uit.
Het innovatieprogramma zorgt voor stijgende kosten van de beheerorganisatie van Wigo4it. Door de ICT-vernieuwing zijn er mogelijkheden voor selfservice voor burgers, ontbureaucratisering door geautomatiseerde gegevensuitwisseling in de keten en voor snellere en betere dienstverlening door het standaardiseren en automatiseren van processen.

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Kan de gemeente het publieke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop), subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: niet van toepassing.