Plassenschap Loosdrecht

Organisatie en doel
Doel: Ontwikkeling en beheer van de Loosdrechtse plassen en de daarbij behorende terreinen en vaarwegen.

Publieke taak: Ja
Deelnemers: De Provincies Utrecht en Noord Holland en de gemeenten Utrecht, Stichtse Vecht en Wijdemeren.
Juridische vorm: Gemeenschappelijke regeling
Standplaats: Utrecht
Website Plassenschap Loosdrecht

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Bij aanvang

Nog actueel

Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)

Ja

Ja

Effectiviteit (beter resultaat)

Ja

Ja

Wettelijke verplichting

Nee

Ja

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Financiën
Is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing: Ja
Is het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) nagevolgd: Ja

Vermogen

Beginsaldo
1/1/2017

Begroot saldo
31/12/2017

Realisatie saldo
31/12/2017

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Bedragen zijn in duizenden euro's

Bijdrage van de gemeente Utrecht

Realisatie
2016

Begroot
2017

Realisatie
2017

Begroot
2018

Opgenomen bij de GU

165

165

165

167

Opgenomen bij de VP/GR

165

165

165

167

Verschil

0

0

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting op verschil: niet van toepassing.

Resultaat 2017: Nog niet bekend

Risico’s
Zijn er risico’s opgenomen in de risicoparagraaf: Nee
Geven de risico’s aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Ontwikkelingen
Zijn er ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: Ja
Het Plassenschap Loosdrecht heeft uitvoering gegeven aan het terreinbeheer, beheer van voorzieningen , paden en routes. Het beheer is op een sober en doelmatig niveau uitgevoerd. In 2017 is het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen gesloten, waarin een groot aantal partners vastleggen dat zij samenwerken ten behoeve van de duurzame ontwikkeling van de Oostelijke Vechtplassen. Het gebiedsakkoord is medeondertekend door het Plassenschap Loosdrecht. De samenwerking is erop gericht om de  recreatieve en ecologische kwaliteit te verbeteren en om een aanzet te geven voor de transformatieve van het recreatieve onderemerschap in het gebied. De activiteiten ten behoeve van routes in het gebied worden per 1 februari 2018 onder gebracht bij het Routebureau. De activiteiten van het Routebureau worden bekostigd via het Plassenschap en passen binnen het reguliere budget van het schap.

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Kan de gemeente het publieke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop), subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: Nee