Utrecht Vernieuwt BV

Organisatie en doel
Doel: het als commanditaire vennoot deelnemen in commanditaire vennootschappen dan wel participeren in publiek-/private samenwerkingsverbanden met de herstructurering van de Gemeente Utrecht als doel.

Publieke taak: Nee
Deelnemers: De gemeente is voor 100% aandeelhouder in Utrecht Vernieuwt BV
Juridische vorm: rechtspersoon (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid).
Standplaats: Utrecht

Website Utrecht Vernieuwt BV: geen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheidl

Bij aanvang

Nog actueel

Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)

Ja

Ja

Effectiviteit (beter resultaat)

Ja

Ja

Wettelijke verplichting

Nee

Ja

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Financiën
Is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing: Nee
Is het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) nagevolgd: Nee

Vermogen

Beginsaldo
1/1/2017

Begroot saldo
31/12/2017

Realisatie saldo
31/12/2017

Eigen vermogen

18

18

Vreemd vermogen

619

371

Bedragen zijn in duizenden euro's

Bijdrage van de gemeente Utrecht

Realisatie
2016

Begroot
2017

Realisatie
2017

Begroot
2018

Opgenomen bij de GU

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting op verschil: niet van toepassing

Resultaat 2017:

Risico’s
Zijn er risico’s opgenomen in de risicoparagraaf: Nee  
Geven de risico’s aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Bestuurlijk belang:
Utrecht Vernieuwt BV participeert als commandiet (stille vennoot) in de commanditaire vennootschap GEM Kanaleneiland CV.

Financieel belang:
Uit de in 2017 geactualiseerde grondexploitatie blijkt dat de gehele gebiedsafwikkeling van het centrumgebied Kanaleneiland door zal lopen tot uiterlijk medio 2020.

Ontwikkelingen:
Uit de in 2017 geactualiseerde grondexploitatie blijkt dat de gehele gebiedsafwikkeling van het centrumgebied Kanaleneiland door zal lopen tot uiterlijk medio 2020.