Vereniging parkmanagement Papendorp

Organisatie en doel
Doel: Onderhoud openbare ruimte, registratie erfpachters en waarborgen architectonische waarden

Publieke taak: Ja
Deelnemers: erfpachters die lid zijn van de vereniging
Juridische vorm: vereniging
Standplaats: Utrecht
Website Vereniging parkmanagement Papendorp: geen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Bij aanvang

Nog actueel

Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)

Ja

Ja

Effectiviteit (beter resultaat)

Ja

Ja

Wettelijke verplichting

 Nee

 Ja

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Financiën
Is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing: Ja
Is het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) nagevolgd: Ja

Vermogen

Beginsaldo
1/1/2017

Begroot saldo
31/12/2017

Realisatie saldo
31/12/2017

Eigen vermogen

975

990

niet bekend

Vreemd vermogen

81

niet bekend

niet bekend

Bedragen zijn in duizenden euro's

Bijdrage van de gemeente Utrecht

Realisatie
2016

Begroot
2017

Realisatie
2017

Begroot
2018

Opgenomen bij de GU

356

356

356

305

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting op verschil: niet van toepassing

Resultaat 2017: verwacht resultaat van de vereniging is een voordeel van 0,015 miljoen euro

Risico’s
Zijn er risico’s opgenomen in de risicoparagraaf: Nee  
Geven de risico’s aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Ontwikkelingen
Een afgeronde aanbesteding in 2017

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Kan de gemeente het publieke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop), subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: Nee.