Openbare ruimte en Groen exclusief rioleringen

Algemene informatie
De investeringen hierna maken deel uit van het programma Openbare ruimte en Groen .

Vervangingsinvesteringen

Projecten

Geauto-
riseerd
t/m 2017

Programma-
begroting
2017

Actuele
begroting
t/m 2017

Realisatie
 t/m
 2017

Restant
ultimo
2017

Vervangingsinvesteringen

17.545

17.545

18.200

-655

Totaal vervangingsinvesteringen

17.545

17.545

18.200

-655

Bedragen zijn in duizenden euro’s

In 2017 hebben we uitgevoerd wat we ons in de begroting hadden voorgenomen. Zo is de Waterlinieweg opnieuw ingericht en voorzien van nieuw asfalt met een geluidsreducerende deklaag. Ook is op diverse andere locaties onderhoud uitgevoerd aan wegen, waarbij prioriteit is gegeven aan het herstellen van verhardingen met hoge veiligheidsrisico’s. In 2017 zijn zes verkeersregelinstallaties vervangen. Daarnaast zijn 60 verkeersregelinstallaties aangesloten op het glasvezelnetwerk. Er zijn zes, merendeel kleinere, bruggen in onder andere Lunetten vervangen en er is groot onderhoud uitgevoerd aan enkele onderdoorgangen. De betonreparatie aan de Tolsteegbrug is grotendeels afgerond. Daarnaast is het vervangen van de beschoeiing aan de oostzijde van de Oosterstroom afgerond en het vervangen van de beschoeiing van de Stadsbuitengracht is voorbereid. Conform bestaande gedragslijn hebben we al een aantal voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd op de programmering 2018. Binnen de vervangingsinvesteringen is een bedrag van 0,5 miljoen euro begroot ten behoeve van het vervangen van ondergrondse containers. In 2017 is hier een bedrag van 0,472 miljoen euro aan uitgegeven.

Projecten

Geauto-
riseerd
t/m 2017

Programma-
begroting
2017

Actuele
begroting
t/m 2017

Realisatie
t/m
2017

Restant
ultimo
2017

Wal- & Kluismuren vóór 01-01-2017

35.600

0

35.600

25.583

10.017

Wal- & Kluismuren ná 01-01-2017

0

12.000

12.000

8.111

3.889

Totaal wal- en kluismuren

35.600

12.000

47.600

33.694

13.906

Bedragen zijn in duizenden euro’s

In 2017 heeft er een herijkingsonderzoek van de financiën van het project Wal- en Kluismuren plaatsgevonden.
Op basis daarvan heeft uw raad bij de Voorjaarsnota 2017 12,0 miljoen euro extra beschikbaar gesteld ten opzichte van het oorspronkelijke budget van 35,6 miljoen euro van het project Wal- en kluismuren. Deze 12,0 miljoen euro is verdeeld over de jaren 2017, 2018 en 2019, waarbij er 3,0 miljoen euro in 2017 aan de begroting is toegevoegd. In 2017 is 8,1 miljoen euro uitgegeven. In verband met gewijzigde regelgeving worden de kosten van het project Wal- en kluismuren, gemaakt na 1 januari 2017, geactiveerd na voltooiing van de werkzaamheden. Om toekomstige kapitaallasten te kunnen dekken, zal worden voorgesteld de beschikbare middelen toe te voegen aan een vaste activa reserve.

Zoals bij de algemene doelstelling van het programma Openbare ruimte en groen is aangegeven, is er binnen het programma sprake van achterstallig onderhoud. Het achterstallig onderhoud in 2017 is afgenomen van 91 miljoen euro naar 90 miljoen euro en daardoor ruim binnen de doelstelling (95 miljoen euro) gebleven.

De vervangingsinvesteringen en het project Wal- en Kluismuren maken onderdeel uit van de subdoelstelling 1.1. De openbare ruimte is heel, veilig en functioneel van het programma Beheer openbare ruimte en groen. Naast de investeringen vallen ook het regulier onderhoud en de begraafplaatsen binnen deze doelstelling. Al deze onderdelen bij elkaar maken het totaal van de subdoelstelling De openbare ruimte is heel, veilig en functioneel.

Uitbreidingsinvesteringen

Projecten

Geauto-
riseerd
t/m 2017

Programma-
begroting
2017

Actuele
begroting
t/m 2017

Realisatie
 t/m
 2017

Restant
ultimo
2017

Afvalinzameling ondergrondse containers

0

4.342

4.342

2.287

2.055

Totaal uitbreidingsinvesteringen

0

4.342

4.342

2.287

2.055

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Wegens vertraging in het project Het Nieuwe Inzamelen (HNI) zijn er minder ondergrondse containers aangelegd ten opzichte van de planning.