Subsidiestaat Jeugd

Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2017

Realisatie 2017

Verschil

Programma Jeugd

Ambulant jongerenwerk

Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling.

2

2

0

Kinder- en jongerenwerk

Meidenwerk, circus, jeugdverenigingen.

100

205

105

Opvoedondersteuning

Hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren.

82

222

140

Versnelling Overvecht Opvoeden en Opgroeien

Versnelling Overvecht Opvoeden en Opgroeien.

608

534

-74

Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.1 Basisvoorzieningen zijn georganiseerd en initiatieven worden ondersteund

792

963

171

Buurtteams jeugd en gezin

Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling.

17

17

0

Jeugdhulp

Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren.

497

611

114

Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.2 Een stedelijk dekkend, goed functionerend netwerk van buurtteams Jeugd en Gezin

514

628

114

Zwerfjongeren

Preventie en duurzaam herstel uitgaande van participatie en eigen kracht van zwerfjongeren door tijdelijke intensieve acties.

989

989

0

Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.3 Aanvullende jeugdhulp

989

989

0

Totaal programma Jeugd

2.295

2.580

285

Bedragen zijn in duizenden euro's