Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2016

Boekwaarde
31-12-2017

 Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

6.217

5.226

 Leningen aan woningbouwcorporaties

1

0

 Leningen aan overige verbonden partijen

0

371

 Overige langlopende leningen

72.798

65.028

 Uitzettingen met een rentetypische looptijd van ≥ 1 jaar

207

207

 Totaal

79.223

70.832

Bedragen zijn in duizenden euro's

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
De opbouw van de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen is als volgt.

 Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2016

Boekwaarde
31-12-2017

 NV Bank Nederlandse Gemeenten

77

77

 Vitens NV

36

36

 GEM Vleuterweide CV

1.725

1.724

 GEM Vleuterweide Beheer BV

9

9

 Houdstermaatschappij Remu

47

47

 Wijkontwikkelingsmaatschappij Lombok

2.269

2.269

 Utrechtse Maatschappij voor Stadsherstel NV

920

920

 Utrecht Vernieuwt

18

18

 Coöperatie Wigo4it

25

25

 Wijkontwikkelingsmaatschappij Kanaleneiland

1.000

10

 UW Holding BV

91

91

 Totaal

6.217

5.226

Bedragen zijn in duizenden euro's

Het totaalbedrag aan kapitaalverstrekkingen is met 0,99 miljoen euro afgenomen. De deelneming in Kanaleneiland Beheer BV (WOM) stond voor 1 miljoen euro op de balans. In de loop van 2017 is duidelijk geworden dat dit bedrag slechts voor 10.000 euro betrekking heeft op de deelneming Kanaleneiland Beheer BV en dat de overige 0,990 miljoen euro een lening betrof aan Utrecht Vernieuwt BV teneinde deze in staat te stellen om haar commanditair vermogen in te brengen in GEM Kanaleneiland CV. Dit leningbedrag is in 2017 overgebracht naar de categorie ‘Leningen aan overige verbonden partijen’.

Leningen aan woningbouwcorporaties

 Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2016

Boekwaarde
31-12-2017

 KABU

1

0

 Totaal

1

0

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Leningen aan overige verbonden partijen

 Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2016

Boekwaarde
31-12-2017

 Utrecht Vernieuwt BV

0

371

 Totaal

0

371

Dit betreft de lening van oorspronkelijk 0,990 miljoen euro (zie toelichting onder Kapitaalverstrekking aan deelnemingen). In 2017 is door Utrecht Vernieuwt BV 0,619 miljoen euro afgelost.

Overige langlopende leningen
De belangrijkste leningen zijn aan erfpacht gerelateerde leningen Hoog Catharijne, leningen verstrekt aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en aan de Stichting Energietransitie. Daarnaast lopen er enkele leningen aan diensten die in eerdere jaren geprivatiseerd zijn. In 2017 zijn geen nieuwe leningen verstrekt.
Voor een specificatie van alle verstrekte geldleningen wordt verwezen naar tabel 7 in de Financieringsparagraaf.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Dit betreft door de gemeente betaalde waarborgsommen.