Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen
Dit betreft met name de met de fiscus en het BTW-compensatiefonds te verrekenen BTW voor een bedrag van ruim 66 miljoen euro en vorderingen op de Provincie Utrecht (12,5 miljoen euro).

Rekening-courant met niet-financiële instellingen
Uitstaande gelden bij het Nationaal restauratiefonds ter gemeentelijke garantstelling voor leningen in de sfeer van particuliere woningverbetering en leningen voor gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden.

Overige vorderingen
Dit betreft het openstaande debiteurensaldo.

Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2016

Boekwaarde
31-12-2017

Bijstandsdebiteuren

42.261

38.232

Voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren

-33.031

-29.141

Debiteuren

41.452

30.310

Belastingdebiteuren BGHU

9.910

8.398

Voorziening dubieuze debiteuren BGHU

-986

Voorziening dubieuze overige debiteuren

-9.326

-9.007

Totaal

51.266

37.806

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Bij de post debiteuren zien we een afname van ruim 11,1 miljoen euro. De daling zit grotendeels in het innen van grote posten en een intensiever debiteurenbeheer.
De belastingdebiteuren BghU zijn afgenomen van 9,9 miljoen euro in 2016 naar 8,4 miljoen euro in 2017. Dit is het gevolg van het tijdiger innen van de vorderingen.
De voorziening dubieuze debiteuren BGHU bedroeg eind 2016 0,9 miljoen euro en was abusievelijk opgenomen onder de overlopende passiva. Met ingang van 2017 is deze voorziening ondergebracht bij de overige vorderingen.