Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Kasgeldleningen
Het totaalsaldo van deze post bedroeg per eind 2017 54 miljoen euro. Dit bestaat uit:

  • daggeldleningen (19 miljoen euro) en
  • kasgeldleningen (35 miljoen euro).

Deze leningen zijn nodig voor de regulatie van het gemeentelijke banksaldo.

Overige kortlopende schulden
Met ingang van 2017 zijn – op advies van onze accountant- de crediteurenposten die betrekking hebben op te betalen subsidies voor toekomstige jaren op deze balanspost in mindering gebracht. Dit betrof een bedrag van 3,7 miljoen euro. In de balanscijfers 2016 zijn deze posten van 3,2 miljoen opgenomen onder de balanspost overlopende activa.
In 2016 stonden er 9.808 SAP crediteurenposten open voor een bedrag van 44,3 miljoen euro. In 2017 stonden 9.164 posten open voor een bedrag van 57,8 miljoen euro (dit is inclusief de hierboven genoemde subsidies). Dit betekent een afname in het aantal posten van 644.
De toename van het saldo met 13,2 miljoen euro ten opzichte van 2016 is vooral veroorzaakt door een toename van de crediteuren met een openstaand saldo boven de boven de 0,2 miljoen euro (circa 6,2 miljoen euro) en enkele grote negatieve posten in het eindsaldo van 2016 (circa 5,1 miljoen euro) .