Kasmanagement

Het betalingsverkeer van Utrecht vindt volledig plaats vanuit Interne Bedrijven. Dit betreft het beheer van het gemeentelijke rekeningstelsel, het coördineren van bevoegdheden en het verrichten van feitelijke betalingen.
ABN Amro Bank NV is huisbankier van de gemeente Utrecht. Naast ABN Amro heeft de gemeente betalingsverkeerrelaties met de Bank Nederlandse Gemeenten en Rabobank.

Saldobeheer
Vanuit het centrale beheer verzorgt Interne Bedrijven de gemeentelijke saldoregulatie. Saldoregulatie houdt in dat tekorten of overschotten in rekening courant worden aangevuld respectievelijk uitgezet en wel zodanig dat het gemeentelijke banksaldo zoveel mogelijk naar nul wordt gestuurd, dit rekening houdend met de wettelijke bepalingen inzake kasgeldlimiet en de Regeling Schatkistbankieren. In 2017 kwam dit hoofdzakelijk neer op indekking van tekortsaldi. Dergelijke acties vonden bijna dagelijks plaats op de geldmarkt. Gedurende 2017 zijn 199 kas- en daggeldtransacties gedaan met een totale hoofdsom van circa 5,3 miljard euro. De rente op deze kortlopende leningen is gedurende geheel 2017 negatief geweest op een stabiel niveau van rond de -0,40%. Een negatieve rente betekent dat de gemeente geld toe krijgt indien zij kortlopend geld leent.
Het belang van kas- en daggeldtransacties is gelegen in het feit dat hierop gunstiger rentecondities van toepassing zijn dan wanneer tekortsaldi binnen de bovengenoemde kredietfaciliteit op de gemeentelijke bankrekening worden opgevangen. Met deze transacties worden veel rentekosten bespaard. Over 2017 bedroeg deze besparing 0,43 miljoen euro.

Schatkistbankieren
Op grond van de Regeling Schatkistbankieren dienen decentrale overheden eventuele overtollige geldmiddelen in ’s Rijks Schatkist aan te houden, dit met uitzondering van een zeker drempelbedrag. Zoals ook uit onderstaande tabel naar voren komt bedroeg die drempel voor 2017 circa 5,6 miljoen euro. Deze drempel wordt berekend over het begrotingstotaal aan lasten. De rentevergoeding over in de Schatkist geplaatste geldmiddelen is minimaal of zelfs nihil. In deze regeling is wel bepaald dat een negatieve rente niet van toepassing zal zijn.

Conform voorschrift vanuit BBV zijn in onderstaande tabel posities met betrekking tot Schatkistbankieren (benutting drempelbedrag) weergegeven.

Tabel 9 Schatkistbankieren 2017

Bepaling drempelbedrag

Begrotingstotaal aan lasten conform Programma-begroting 2017

1.432,2

Waarvan:

Relevant percentage

Opbouw drempelbedrag

1e schijf

500,0

0,75%

3,75

2e schijf

932,2

0,20%

1,86

Drempelbedrag 2017

5,61

Omschrijving

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten ’s Rijks schatkist aangehouden middelen

1,26

0,65

0,39

0,70

Drempelbedrag

5,61

5,61

5,61

5,61

Overschrijding drempelbedrag

0

0

0

0

of

Ruimte onder drempelbedrag

4,35

4,96

5,23

4,91

Bedragen zijn in miljoenen euro’s.

Uit deze tabel blijkt dat de gemeente Utrecht gedurende 2017 ruim binnen haar drempelbedrag heeft geopereerd.

Als gevolg van de eerder gememoreerde ontvangst in juli van circa 112 miljoen euro uit de grondlevering Leidsche Rijn is in het tweede halfjaar 2017 regelmatig saldi overgeboekt naar de Schatkist. Gedurende het tweede halfjaar 2017 zijn er 75 mutaties geweest. Het verloop van het in de Schatkist aangehouden saldo blijkt uit onderstaande grafiek.


Grafiek 3   Verloop Schatkistsaldo over 2017.