GEM Beheer BV Kanaleneiland

Organisatie en doel
Doel van GEM Beheer BV Kanaleneiland is het deelnemen in of directie voeren over andere vennootschappen of deelnemingen. Kanaleneiland BV is beherend vennoot van GEM Kanaleneiland CV. Daardoor is zij hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van GEM Kanaleneiland CV.

Publieke taak: Nee
Deelnemers: Gemeente Utrecht, Mitros Aska Beheer BV, Portaal Onroerend Goed Beheer BV en Heijmans Vastgoed BV.
Juridische vorm: rechtspersoon (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid).
Standplaats: Utrecht
Website GEM Beheer BV Kanaleneiland: geen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheidl

Bij aanvang

Nog actueel

Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)

Nee

Ja

Effectiviteit (beter resultaat)

Nee

Ja

Wettelijke verplichting

Nee

Ja

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Financiën
Is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing: Nee
Is het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) nagevolgd: Nee

Vermogen

Beginsaldo
1/1/2017

Begroot saldo
31/12/2017

Realisatie saldo
31/12/2017

Eigen vermogen

2.500

2.500

Vreemd vermogen

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro's

Bijdrage van de gemeente Utrecht

Realisatie
2016

Begroot
2017

Realisatie
2017

Begroot
2018

Opgenomen bij de GU

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting op verschil: Niet van toepassing

Resultaat 2017:

Risico’s
Zijn er risico’s opgenomen in de risicoparagraaf: Nee  
Geven de risico’s aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Bestuurlijk belang:
GEM Kanaleneiland Beheer BV is voor 2% aandeelhouder in GEM Kanaleneiland CV en treedt namens laatstgenoemde vennootschap op als beherend vennoot. De aandelen van GEM Kanaleneiland Beheer BV zijn gelijkelijk verdeeld over de vier samenwerkingspartners.

Financieel belang:
Het financiële belang voor de gemeente bestaat uit de inbreng in het maatschappelijk kapitaal van 0,01 miljoen euro.

Ontwikkelingen:
Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: Nee
Op basis van de in 2016 geactualiseerde grondexploitatie blijkt dat de gehele gebiedsafwikkeling door zal lopen tot medio 2020. De vennootschap is inmiddels niet meer afhankelijk van externe financiering. Het mogelijke financiële risico is gelijk verdeeld over de vier samenwerkingspartners.