In onderstaande tabel zijn de belangrijkste incidentele baten en lasten vanuit de realisatie 2017 gespecificeerd.

Uitgangspunten die bij het samenstellen van dit overzicht zijn gehanteerd zijn:

  • alleen posten van materiële betekenis zijn opgenomen (minimaal 0,5 miljoen euro);
  • posten als incidenteel worden aangemerkt indien sprake is van eenmalige baten en lasten;
  • de resultaten van de lang(er)durende programma's niet als incidenteel zijn aangemerkt, zoals het programma Bereikbaarheid en de grondexploitaties (waaronder Stationsgebied en Leidsche Rijn).

De incidentele baten en lasten zijn verantwoord en verder toegelicht op de programma's. Via de bestedings- en dekkingsvoorstellen worden (onder andere) de incidentele baten en lasten verwerkt bij resultaatbestemming.

Programma

Omschrijving

Lasten

Baten

Bewoners en Bestuur

Aanvullende storting voorziening wethouderspensioenen

0,527

Stedelijke Ontwikkeling

Conversies en bestemmingswijzigingen erfrpachten

5,408

Uitgiftes gemeentelijke eigendommen

1,087

Bereikbaarheid

Niet van toepassing

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Werk en Inkomen

ESF re-integratie

2,851

2,937

SW, van woon- naar werkgemeente

3,972

Niet benutte middelen bestuursakkoord

-1,390

Revolverend fonds jongeren

-0,540

Pilot huurkorting

-0,953

Onderwijs

Afboeking balanswaarde Gerrit Rietveld College

13,656

Maatschappelijke Ondersteuning

Middelen bed bad brood voorzieningen           
Actieplan sociale woningbouw

1,176
0,450

2,353
2,543

Jeugd

Niet van toepassing

Volksgezondheid

Niet van toepassing

Openbare Ruimte en Groen

"Waterlinieweg"

1,700

1,700

Project wal- en kluismuren

5,100

Hogere opbrengst wal- en kluismuren

0,800

Economie

Niet van toepassing

Veiligheid

Niet van toepassing

Cultuur

Niet van toepassing

Sport

Niet van toepassing

Vastgoed

Vrijval gereserveerde post afhandeling huurcontract

-0,500

Algemene Middelen

Hoger dan verwachte winstuitkering Vitens

0,162

Overhead

Niet van toepassing

Totaal

32.544

10.495

Bedragen zijn in miljoenen euro's