NV Vitens

Organisatie en doel
Doel: maken en leveren van drinkwater voor bedrijven en inwoners in het verzorgingsgebied

Publieke taak: Ja, Gemeente Utrecht is evenwel zelf niet verplicht om aandeelhouder te zijn
Deelnemers: vijf provincies
Juridische vorm: Naamloze Vennootschap
Standplaats: Zwolle
Website NV Vitens

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Bij aanvang

Nog actueel

Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)

Ja

Ja

Effectiviteit (beter resultaat)

Ja

Ja

Wettelijke verplichting

Ja

Ja

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Financiën
Is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing: Nee
Is het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) nagevolgd: Nee

Vermogen

Beginsaldo
1/1/2017

Begroot saldo
31/12/2017

Realisatie saldo
31/12/2017

Eigen vermogen

niet bekend

niet bekend

niet bekend

Vreemd vermogen

niet bekend

niet bekend

niet bekend

Bedragen zijn in duizenden euro's

Bijdrage van de gemeente Utrecht

Realisatie
2016

Begroot
2017

Realisatie
2017

Begroot
2018

Opgenomen bij de GU

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting op verschil: Er wordt geen bijdrage opgenomen. Er zijn diverse contracten met NV Vitens voor de afname van water. Deze afname van water wordt niet gezien als een onafhankelijke bijdrage aan de verbonden partij en is als zodanig niet als totale bijdrage in de begroting opgenomen.

Resultaat 2017: niet bekend

Risico’s
Zijn er risico’s opgenomen in de risicoparagraaf: Nee  
Geven de risico’s aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Ontwikkelingen
Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: Ja

In 2018 zal een dividendvoorstel volgen 0,90 cent per aandeel, in plaats van € 3,22 per aandeel in 2017. Het resultaat is in elk geval beduidend lager dan in 2017 (48,5 miljoen euro). Dit komt door de werking van de WACC. Het uit te keren dividend aan aandeelhouders is door de wetgever gekoppeld aan de renteontwikkeling. Het resultaat van de onderneming is verlaagd als gevolg van de verlaging van de drinkwatertarieven.

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Kan de gemeente het publieke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop), subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: niet van toepassing.