UW Holding BV

UW Holding BV
Organisatie en doel

Doel:    Uitvoering van de taken Wet sociale werkvoorziening. UW Holding BV is een belangrijke partner bij de uitvoering van de Participatiewet.

Publieke taak:       Nee
Betrokken:       Gemeente Utrecht (100% aandeelhouder)
Juridische vorm:    Besloten Vennootschap
Standplaats:      Utrecht
Website UW Holding BV

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Bij aanvang

Nog actueel

Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)

Ja

Ja

Effectiviteit (beter resultaat)

Ja

Ja

Wettelijke verplichting

Nee

Ja

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Financiën
Is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing: Nee
Is het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) nagevolgd: Niet van toepassing

Vermogen

Beginsaldo
1/1/2017

Begroot saldo
31/12/2017

Realisatie saldo
31/12/2017

Eigen vermogen

2.104

2.104

Niet bekend

Vreemd vermogen

17.552  

Niet bekend

Niet bekend

Bedragen zijn in duizenden euro's

Bijdrage van de gemeente Utrecht

Realisatie
2016

Begroot
2017

Realisatie
2017

Begroot
2018

Opgenomen bij de GU

1.740

1.760

3.150

1.958

Opgenomen bij de VP/GR

1.740

1.760

3.150

1.958

Verschil

0

0

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting
Naast de met het rijksbudget bekostigde subsidie voor de uitvoering van de WSW (zie subsidiestaat) verstrekken we jaarlijks een aanvullende bijdrage aan UW. In de begroting voor de sociale werkvoorziening is hiervoor structureel 2,1 miljoen euro beschikbaar, waarvan 1,8 miljoen euro vast ligt ('financieel kader UW”. en de rest beschikbaar is voor risico’s. In de paragraaf Verbonden partijen van de Programmabegroting 2017 van de gemeente Utrecht was nog sprake van een begrote bijdrage van 1,360 miljoen euro. Met de eind 2016 afgesproken afbouw van de Werktraining is de taakstelling synergievoordeel Werktraining van 0,400 miljoen euro niet langer realiseerbaar. De bijdrage in het exploitatietekort is daarom weer verhoogd met dit bedrag.
Met onze brief van 8 december 2017 hebben wij u geïnformeerd over het ondernemingsplan van UW. Afgezien van incidentele transitiekosten blijft UW met dit plan structureel binnen het gegeven financiële kader van 1,8 miljoen euro. Door deze incidentele transitiekosten en kosten van vertraging in de invulling van re-integratieopdrachten is de gerealiseerde bijdrage hoger dan in de programmabegroting begroot.

Risico’s
Zijn er risico’s opgenomen in de risicoparagraaf: Ja
Geven de risico’s aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Ontwikkelingen
Zijn er ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: Ja

Sinds het vaststellen van het Transitieplan 2014-2018 zijn de omstandigheden gewijzigd en is het speelveld voor UW veranderd. Het niet overkomen van het zittende bestand Wajong, het achterblijven van nieuwe instroom, de komst van sociaal ondernemers die dienstverlening bieden voor deze groep werkzoekenden en het wegvallen van de wettelijke verplichting een SW-bedrijf in stand te houden, maakt dat UW in de toekomst meer zal moeten krimpen dan in het Transitieplan uit 2014 was voorzien. Op 15 december 2017 is het Ondernemingsplan 2018-2022 in de aandeelhoudersvergadering vastgesteld.

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Kan de gemeente het publieke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop), subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: niet van toepassing.