Solvabiliteitsratio (BBV)

De solvabiliteit geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale balanstotaal. Het eigen vermogen van de gemeente bestaat volgens artikel 42 van het BBV uit de reserves (zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten.

Formule:

[totale eigen vermogen einde jaar gedeeld door het totaal van de passiva einde jaar, uitgedrukt in %]

Maatstaf

Dit kengetal is bedoeld om de gemeentelijke financiële positie inzichtelijker te maken en de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te vergroten. Hoe hoger de ratio, des te gunstiger voor de financiële weerbaarheid.

Tabel 2 : Solvabiliteitsratio

Bedragen zijn in miljoenen euro's

Jaarverslag 2017

 Verloop kengetal

Verslag 2016

Begroting 2017

Verslag 2017

Eigen vermogen

657,1

583,9

644,7

Totaal passiva

1.974,8

1.846,8

1.860,6

Solvabiliteitsratio

33,3%

31,6%

34,7%

Stand van zaken
De solvabiliteitsratio van Utrecht bedroeg per eind 2017 bijna 35% en is daarmee circa 1,5 procentpunt hoger dan een jaar geleden. Uit recent door het VNG gepubliceerde cijfers blijkt dat de solvabiliteit van gemeenten landelijk gemiddeld ook circa 35% bedraagt. De Utrechtse score komt dus nagenoeg overeen met het landelijke beeld.