Voorzieningen

 Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2016

Boekwaarde
31-12-2017

 Risicovoorzieningen

82.766

75.008

 Egalisatievoorzieningen

6.276

3.049

 Van derden ontvangen bestemmingsbedragen

163

3.008

 Totaal

89.205

81.065

Bedragen zijn in duizenden euro's

Voor een toelichting per voorziening verwijzen wij u naar het hoofdstuk Voorzieningen .

Risicovoorzieningen

Risicovoorzieningen hebben betrekking op gekwantificeerde risico's. De voorzieningen Grondexploitaties hebben hierin het grootste aandeel. zie hiervoor onderstaande tabel.

.

Voorzieningen Grondexploitaties

Omschrijving

Op grond van
waardebepaling per
31-12-2017

Waardecorrectie op
Onderhanden Werk
31-12-2017

Niet benut op peildatum
31-12-2017

a

b

c = a-b

Stationsgebied

100.192

44.828

55.364

Binnenstedelijk

31.874

22.578

9.296

Totaal

132.066

67.406

64.661

Bedragen zijn in duizenden euro’s

De voorzieningen zijn gebaseerd op de bepaling van de netto contante waarde (ncw) van de grondexploitatieprojecten met een negatief saldo.

Egalisatievoorzieningen
Onder deze noemer worden de voorzieningen verantwoord die zijn ingesteld om de lasten aan een aantal opeenvolgende jaren te kunnen toerekenen. Enkele grote egalisatievoorzieningen zijn:

  • Grondbank 1,3 miljoen euro
  • Grifthoek 1,0 miljoen euro

Van derden ontvangen bestemmingsbedragen
Dit zijn gelden die nog niet zijn besteed maar die onder strikte voorwaarden zijn verkregen van derden, zoals rijks- of provinciale overheid. Ten opzichte van 2016 is dit bedrag toegenomen met bijna 3 miljoen euro. Door vertraging in de uit te voeren GRP-investeringen is het voor 2017 niet gebruikte deel van 2,8 miljoen euro gestort in deze daarvoor aangewezen voorziening.