Balans

Activa

Stand per
31-12-2016

Stand per
31-12-2017

Vaste activa

1.639.143

1.639.208

Immateriële vaste activa

8.738

8.356

 • Bijdrage aan activa van derden

8.738

8.356

Materiële vaste activa

1.551.182

1.560.020

 • met economisch nut

1.500.719

1.502.122

 • met economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven

46.645

46.533

 • met maatschappelijk nut

3.818

11.365

Financiële vaste activa

79.223

70.832

 • Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

6.217

5.226

 • Leningen aan woningcorporaties

1

0

 • Leningen aan overige verbonden partijen

0

371

 • Overige langlopende leningen

72.798

65.028

 • Uitzettingen met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar

207

207

Vlottende activa

335.682

221.383

Voorraden

17.801

10.213

 • Grond- en hulpstoffen

648

579

 • Onderhanden werk

17.064

5.452

 • Gereed product en handelsgoederen

89

4.182

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

131.571

120.554

 • Vorderingen op openbare lichamen

78.340

80.113

 • Rekening-courant met niet-financiële instellingen

1.965

2.635

 • Overige vorderingen

51.266

37.806

Liquide middelen

5.592

2.705

 • Kas

29

28

 • Bank en Giro

5.563

2.677

Overlopende activa

180.718

87.911

 • Nog te ontvangen bedragen van overheidslichamen

32.489

50.694

 • Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen

148.229

37.217

Totaal activa

1.974.825

1.860.591

Recht op verliescompensatie Vennootschapsbelasting

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro's

Passiva

Stand per
 31-12-2016

Stand per
 31-12-2017

Vaste passiva

1.669.296

1.648.542

Eigen vermogen

657.130

644.745

 • Algemene reserve

91.871

103.000

 • Bestemmingsreserves

493.404

498.729

 • Gerealiseerd resultaat

71.855

43.016

Voorzieningen

89.205

81.065

 • Risicovoorzieningen

82.766

75.008

 • Egalisatievoorzieningen

6.276

3.049

 • Van derden ontvangen bestemmingsbedragen

163

3.008

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

922.961

922.732

 • Onderhandse leningen van openbare lichamen

20.000

20.000

 • Onderhandse leningen van binnenlandse banken

893.113

893.091

 • Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven

14

0

 • Voor derden belegde gelden

823

856

 • Waarborgsommen

9.011

8.785

Vlottende passiva

305.529

212.049

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

193.319

110.891

 • Kasgeldleningen

146.500

54.000

 • Overige kortlopende schulden

46.819

56.891

Overlopende passiva

112.210

101.158

 • Nog te betalen bedragen

79.694

70.232

 • Vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen

24.659

22.119

 • Overige vooruit ontvangen bedragen

7.857

8.807

Totaal passiva

1.974.825

1.860.591

Borgstellingen en garantstellingen

1.999.175

1.918.989

Bedragen zijn in duizenden euro's.