Liquide middelen

Op grond van de Regeling Schatkistbankieren dienen gemeenten overtollige middelen te beleggen in ’s Rijks Schatkist. Dit met uitzondering van een drempelbedrag dat jaarlijks aan de hand van de begrotingsomvang wordt vastgesteld. Voor de Gemeente Utrecht bedroeg deze drempel voor 2017 circa 5,6 miljoen euro.
De ruimte onder het drempelbedrag (in miljoenen euro’s) luidde in 2017 als volgt:

Periode   Ruimte
Kwartaal 1   4,4
Kwartaal 2   5,0
Kwartaal 3   5,2
Kwartaal 4   4,9

Per ultimo 2017 was het saldo Schatkistbankieren nihil.

Voor nadere informatie over Schatkistbankieren zie ook Financieringsparagraaf (Tabel 9 en Grafiek 3 en de daarbij gegeven toelichting).