Zuid

In de Utrechtse wijken werkten we samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners aan uiteenlopende projecten. Het afgelopen jaar verkenden we in samenspraak met vele partijen hoe we de wijkparticipatie kunnen vernieuwen. We richtten ons op een nog betere aansluiting bij de vragen van de wijk en de buurten en op het bereiken van een gemêleerde groep bewoners. Dit vormde de opmaat naar de wijkopgaven voor 2018 en verder. In het verlengde van die vernieuwing ziet de verantwoording van de wijkactieprogramma’s 2017 er anders uit dan vorige jaren, Dat hebben we al aangekondigd in de Jaarstukken 2016. We kijken terug op het project Buurtbudgetten, één van de tien projecten die deel uitmaken van het vernieuwen van de wijkparticipatie en op de belangrijkste ontwikkelingen in Zuid.

Buurtbudgetten
In 2017 is aan het project buurtbudgetten een vervolg gegeven. De verandering in 2017 is dat er vanuit onderwerpen is gewerkt richting budgetten en niet meer vanuit de geldstromen. Er zijn belangrijke stappen gezet: er ligt een rapport voor het verbeteren van het Beatrix park; het winkelcentrum is beter bezet mede door de inspanning van de werkgroep; er ligt een visie document. Het belangrijkste resultaat van 2017 is de organisatie van de Burgertop door de projectgroep. 80 Bewoners (door loting geselecteerd) hebben meegepraat over de toekomst van Lunetten. Het resultaat wordt meegenomen als input voor de omgevingsvisie Lunetten en het vervolg van het project buurtbudgetten.

Zorg voor aandachtgroepen
In 2017 is de proeftuin GGZ daadwerkelijk gestart in Lunetten. Naast deze aandachtgroep zijn ook diverse AMA’s (minderjarige asielzoekers met status) in de wijk terecht gekomen. Vooral op het winkelcentrum is dit goed zichtbaar. Diverse bewoners hebben ‘geklaagd’ over overlast van deze groepen. De academie van de stad heeft hier onderzoek naar gedaan. Aandachtspunten zijn: zorg voor minder leegstand; verbeter de sfeer en zorg voor zichtbaar toezicht; zorg voor nieuwe manieren van inspraak om iedereen te betrekken. Aandacht voor de diverse groepen blijft ook in de toekomst noodzakelijk. De bewoners van Lunetten zijn heel sociaal en bewogen om allerlei groepen op te vangen in de wijk, maar ook langzamerhand een beetje moe van alle pilots en groepen die er worden toegevoegd aan de wijk.

Groene wijk
In Zuid blijkt bij verschillende bewonersenquêtes dat bewoners het belangrijk vinden om in een groene wijk te wonen. Daarin is de laatste jaren veel geïnvesteerd, denk bijvoorbeeld aan het wijkgroenplan, de vergroening van de singelstructuur en de stadsboulevard met zijn groene middenstrook. In 2017 is de laatste fase van de groene inrichting van de spoorzone uitgevoerd tussen de Gazellestraat en de Opaalweg. Het grote plantvak van het Tolsteegplantsoen is aangepakt evenals een aantal grotere en kleinere plantvakken in Lunetten.

Gezondheid
Na een zoektocht van meer dan vijftien jaar zijn de initiatiefnemers er in 2017 in geslaagd om de eerste paal voor Gezondheidscentrum Hoograven aan de Rijnhuizenlaan te slaan.
In Nieuw Hoograven is het aantal kinderen met overgewicht nog steeds veel hoger dan gemiddeld. In 2017 hebben enkele partners een multidisciplinaire aanpak ontwikkeld die goed lijkt te werken. Op dit terrein is de samenwerking tussen de netwerken gezondheid, sport, onderwijs en gemeente in 2017 overeind gehouden en uitgebreid.

Buurtaanpak
We benoemden drie complexen met sociale huurwoningen als buurtaanpak: de woningen en openbare ruimte aan de Huize de Geerlaan zijn in 2015/2016 opgeknapt. In 2017 is vooral vanuit Veiligheid door JOU extra geïnvesteerd om contacten met kwetsbare jongeren en hun ouders te intensiveren.
In het complex Oudegeinlaan is begin 2017 nog extra geïnvesteerd in sociale ondersteuning, inmiddels zijn de meeste huurders vertrokken en is het complex deels gesloopt. In de Rietveldbuurt knapte Bo-Ex 388 woningen en de openbare ruimte binnen het complex op. Vanuit het Krachtwijkenbudget knapte de gemeente de openbare ruimte in gemeentelijk beheer op. Ook deze buurt kent veel kwetsbare bewoners die soms de reguliere zorg mijden of niet vinden. Daarom zetten Bo-Ex en gemeente extra in op sociale ondersteuning door het buurtpastoraat.

utrecht.nl/zuidF