Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Onderhandse leningen van openbare lichamen, binnenlandse banken en van overige binnenlandse sectoren.

Onderhandse leningen

Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2016

Boekwaarde
31-12-2017

van openbare lichamen

20.000

20.000

van binnenlandse banken

893.113

893.091

van binnenlandse bedrijven

14

0

Totaal

913.127

913.091

Bedragen zijn in duizenden euro's

De onderhandse leningen van openbare lichamen, van binnenlandse banken en van overige binnenlandse sectoren vormen samen de langlopende leningenportefeuille van de gemeente Utrecht en beslaat ultimo 2017 een totaal bedrag van 913,1 miljoen euro. Hierover was een rentelast verschuldigd van 24,7 miljoen euro.

De langlopende leningenportefeuille bestaat uit enerzijds traditionele geldleningen en anderzijds uit renteswaps (derivaten). De feitelijke financiering onder de derivaten wordt opgenomen in de vorm van drie- en zes-maands leningen. Deze opnames kunnen op de balans een verschuiving binnen de geldgeverscategorieën openbare lichamen en binnenlandse banken teweeg brengen (in 2017 niet aan de orde).

Zoals blijkt uit de tabel bleef de lange schuld over 2017 min of meer gelijk. Er werd een nieuwe lening van 40 miljoen euro aangetrokken en er werd contractueel ook circa 40 miljoen euro afgelost.

Specificatie derivatenportefeuille.
Conform voorschrift vanuit BBV zijn in onderstaande tabel de belangrijkste kenmerken van de gemeentelijke derivatenportefeuille in beeld gebracht.

Specificatie derivatenportefeuille

Hoofdsommen

Nr.

Tegenpartij

Credit-rating
S&P/ Moody’s

Type
derivaat

Start

Afloop

Looptijd
in jaren

Rente
%

Oorspronkelijk

Restant
eind
2017

1

BNG

AAA/Aaa

Payer Swap

2010

2060

50

3,560

130

130

2

Rabobank

A+/Aa2

Payer Swap

2010

2020

10

3,485

50

50

3

Rabobank

A+/Aa2

Payer Swap

2010

2019

9

3,479

50

50

4

Rabobank

A+/Aa2

Payer Swap

2011

2021

10

3,668

40

40

5

Rabobank

A+/Aa2

Payer Swap

2012

2042

30

3,814

40

40

6

Rabobank

A+/Aa2

Payer Swap

2013

2038

25

3,926

80

72

7

Rabobank

A+/Aa2

Payer Swap

2014

2039

25

4,064

75

66

Totaal

465

448

Bedragen zijn in miljoenen euro’s

Derivaten krijgen gedurende hun looptijd een marktwaarde. Deze waarde is afhankelijk van de contractrente ten opzichte van de marktrente en de restant-looptijd. Bovendien kunnen bij derivaten bijzondere contractsbepalingen aan de orde zijn. Beide aspecten zijn onderstaande tabel weergegeven.

Specificatie marktwaarden en bijzondere bepalingen

Nr.

Tegenpartij

Marktwaarde per
31-12-2017

Bijstort-
verplichting

Break clause (1)

1

BNG

-83,3

Neen

Neen

2

Rabobank

-5,4

Neen

Neen

3

Rabobank

-3,7

Neen

Neen

4

Rabobank

-5,2

Neen

Neen

5

Rabobank

-21,4

Neen

Ja, mutual per 7 juli 2023

6

Rabobank

-27,9

Neen

Ja, mutual per 7 juli 2024

7

Rabobank

-21,9

Neen

Ja, mutual per 7 juli 2025

Totaal

-168,8

Bedragen zijn in miljoenen euro’s

  1. Een break clause is een recht om op een vooraf vastgesteld moment het swapcontract tegen marktwaarde af te rekenen. Mutual wil zeggen dat zowel gemeente als bank daarop te zijner tijd een beroep mogen doen.

De feitelijke indekking van de swaps vindt plaats door middel van 3- en 6-maands leningen. Conform wettelijke voorschriften hebben alle swaps een zogenoemde effectieve positie. Er zou sprake zijn van een niet-effectieve positie indien:

  • een derivaat afgesloten wordt vóór het afsluiten van de lening;
  • de waarde en looptijd van het derivaat niet overeenkomen met de hoogte van het bedrag en de looptijd van de lening.

Voor derden belegde gelden
De beleggingen voor derden betreft met name het Personeelsfonds ten bedrage van 0,8 miljoen euro.

Waarborgsommen
De waarborgsommen per 31 december 2017 betreffen:

 Omschrijving

boekwaarde
31-12-2016

boekwaarde
31-12-2017

 Intentieovereenkomsten in Leidsche Rijn

3.851

3.855

 Zekerstelling bij uitgifte van gronden

4.548

4.287

 Overige waarborgen

612

643

 Totaal

9.011

8.785

Bedragen zijn in duizenden euro's