Onderwijs

Nr. 

Naam investeringsproject

Geautori-
seerd
bedrag

Gereali-
seerd
bedrag

Overschot
(+) of
tekort (-)

1.

Vervangende nieuwbouw OBS Overvecht aan de Teun de Jagerdreef 5

9.030

9.337

-307

2.

Stand alone gymzaal Marco Pololaan

1.003

1.003

0

3.

KC Gagel Noord

6.198

5.941

257

4.

KC Gagel Noord gymzaal Pagodedreef 4

1.195

1.422

-227

5.

KC Ibisdreef

8.368

8.007

361

6.

De Koekoek, Koekoeksplein 2A; uitbreiding drie lokalen intern

400

400

0

7.

OBS Tuindorp, proffessor Van Bemmelenlaan 34; uitbreiding lokalen intern

400

400

0

8.

Onder de Bogen plus Eben Haezer

7.930

6.617

1.313

9.

Marnixlaan 362; uitbreiding voor twee groepen (een permanent en een tijdelijk) door middel van inpandige aanpassing

357

195

162

10.

Oortlaan 1; uitbreiding permanent één lokaal (9e groep)

350

350

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

  1. Vervangende nieuwbouw OBS Overvecht aan de Teun de Jagerdreef 5. Het tekort van 0,307 miljoen euro is het gevolg van tegenvallende sloopkosten en tegenvallende asbestsanering bij voormalige schoolgebouwen op de locatie waar nu de nieuwbouw staat.
  2. 2Het project stand alone gymzaal Marco Pololaan is conform budget opgeleverd.
  3. KC Gagel Noord. Voor het nieuwe schoolgebouw was aanvankelijk budget opgenomen voor ’inpassingskosten’, dat zijn bestemmingsplanwijziging en aanpassing van de openbare ruimte. Bij de budgetaanvraag was nog niet bekend in hoeverre aanpassing van de openbare ruimte bij het schoolgebouw noodzakelijk was. De werkelijke kosten bleken 0,257 miljoen euro lager uit te vallen.
  4. KC Gagel Noord gymzaal Pagodedreef 4. Het tekort van 0,277 miljoen euro is onder andere het gevolg een gewijzigd standpunt van de Belastingdienst inzake ter beschikking stelling van sportaccommodaties aan onderwijsinstellingen voor primair onderwijs. Hierdoor kan de BTW op de bouwkosten niet meer geheel terug gevorderd worden. Daarnaast hadden we te maken met tegenvallende sloopkosten van het oude gebouw.
  5. KC Ibisdreef. Het overschot van 0,361 miljoen euro is het gevolg van een zeer gunstig aanbestedingsresultaat; een zogenaamd engineer & build contract. Dit kwam vanwege de gunstige marktsituatie.
  6. Het project De Koekoek is conform budget opgeleverd.
  7. Het project OBS Tuindorp is conform budget opgeleverd.
  8. Onder de Bogen plus Eben Haezer. Het overschot van 1,313 miljoen euro is het gevolg van lager uitgevallen grondkosten, lagere rente en indexatie verschillen.
  9. Project Marnixlaan 362. Het betreft een uitbreiding voor twee groepen, namelijk een permanente en een tijdelijke, door middel van een inpandige aanpassing.
  10. De school heeft een slimme inpandige oplossing bedacht, waarbij de kosten 0,162 miljoen euro lager waren dan het initieel geraamde bedrag.