Doelstellingen

Doelstelling 1

Utrecht wordt nationaal en internationaal gezien als een aantrekkelijke stad van kennis en cultuur

Subdoelstelling

Doelstelling 2

Het Utrechts belang wordt goed behartigd op regionaal, nationaal en internationaal niveau

Subdoelstelling

Doelstelling 3

Utrecht heeft een moderne en toegankelijke overheid met betrokken bewoners

Subdoelstellingen

Verplichte BBV Indicatoren

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2015

2016

2017

Demografische druk

%

CBS

48,8

48,5

48,3

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

In euro’s

COELO

668

671

672

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In euro’s

COELO

706

708

716

Gemiddelde WOZ waarde

Duizend euro

CBS

212

212

235

Beleidsnota's

Overzicht per prestatiedoelstelling Meerjaren

Overzicht per prestatiedoelstelling Meerjaren

Omschrijving prestatiedoelstelling

Actuele
Begroting
2016

Realisatie
2016

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Actuele
begroting
2018

01-1-2-1

Utrecht wordt nationaal en internationaa

317

298

288

343

13

Samenwerken en beïnvloeden

2.044

1.877

1.130

1.138

2.494

01-2-1-1

Bewoners betrekken

17.518

16.144

15.986

16.537

16.154

01-3-1-1

01-3-2-1

Juist bestand persoonsgegevens

2.638

2.972

1.252

1.799

1.414

Informatie aan bewoners

5.867

5.953

6.060

6.652

6.099

01-3-2-2

Publieksdienstverlening

2.389

1.834

1.575

1.160

1.576

01-3-2-3

Totaal

30.773

29.077

26.292

27.629

27.750

Bedragen zijn in duizenden euro's