Toelichting voorzieningen

Programmavoorziening Bewoners en Bestuur

Risicovoorziening

 

Stand
1-1-2017

Toevoeging
2017

Onttrekking
2017

Stand
31-12-2017

a

b

c

d = a + b - c

Wethouderspensioenen

0

0

-4.383

4.383

Wachtgelden oud - wethouders

0

0

-139

139

Totaal Bewoners en Bestuur

0

0

4.522

4.522

Bedragen zijn in duizenden euro's

Egalisatievoorziening

Stand
1-1-2017

Toevoeging
2017

Onttrekking
2017

Stand
31-12-2017

a

b

c

d = a + b - c

Wethouderspensioenen

3.666

717

4.383

0

Wachtgelden oud - wethouders

139

0

139

0

Totaal Bewoners en Bestuur

3.805

717

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro's

Beide voorzieningen hoorden niet in de categorie voor egalisatievoorzieningen thuis. Eind 2017is het saldo van beide voorzieningen naar de juiste categorie namelijk risicovoorzieningen overgezet.

Wethouderspensioenen
Conform de programmabegroting wordt er jaarlijks 0,190 miljoen euro toegevoegd aan de voorziening voor Wethouderspensioenen om de voorziening op peil te houden. Berekening door de afdeling IB-HRM liet echter zien dat de voorziening te laag was opgenomen. Wijzigingen in de rekenrente en de toevoeging van de pensioenopbouw 2017 leidden tot een hogere contante waarde berekening, waardoor er aanvullend nog 0,527 miljoen euro gestort moest worden.

Wachtgelden oud-wethouders
Er zijn in 2017 geen wachtgelden aan oud-wethouders uitgekeerd.

Programmavoorziening Stedelijke Ontwikkeling

Risicovoorziening

 

Stand
1-1-2017

Toevoeging
2017

Onttrekking
2017

Stand
31-12-2017

a

b

c

d = a + b - c

Voorziening garantstelling Stichting Domplein 2013

762

0

0

762

Voorziening negatieve grondexploitaties

9.138

0

-158

9.296

Voorziening negatieve grondexploitatie Stationsgebied

66.381

0

11.017

55.364

T otaal Stedelijke ontwikkeling

76.282

0

10.859

65.423

Bedragen zijn in duizenden euro's

Voorziening Negatieve Grondexploitaties
De voorziening negatieve grondexploitaties is bedoeld om te verwachten negatieve resultaten op grondexploitaties op te kunnen vangen. Om de risicovoorziening op het, voor het Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling, benodigde niveau te brengen is een onttrekking aan de voorziening negatieve grondexploitaties gedaan van 0,660 miljoen euro. Ter afdekking van verliesgevende exploitaties op onderhanden werk is een mutatie van 0,818 miljoen euro gemaakt.

Voorziening garantstelling Stichting Domplein 2013
Ten behoeve van de garantstelling op de NRF lening aan Stichting Domplein 2013 is er een risicovoorziening gevormd. Er zijn mutaties geweest in 2017.

Voorziening negatieve grondexploitatie Stationsgebied
Eind 2017 bedroeg de stand van de voorziening negatieve grondexploitatie Stationsgebied 55,4 miljoen euro. Deze voorziening is ingesteld bij de start van de grondexploitatie Stationsgebied om het geprognosticeerd tekort op de grondexploitatie Stationsgebied op te vangen. De gemeentelijke bijdragen voor de grondexploitatie worden in deze voorziening gestort. Voor een gedetailleerde toelichting op de ontwikkeling van dit saldo verwijzen wij naar het MPSO . In 2017 is een bedrag van 11,0 miljoen euro overgeheveld van de voorziening negatieve grondexploitatie Stationsgebied naar de voorziening onderhanden werk. Deze administratieve verwerking is conform de voorschriften BBV.

Programmavoorziening Duurzaamheid

Van derden ontvangen bestemmingsbedragen

 

Stand
1-1-2017

Toevoeging
2017

Onttrekking
2017

Stand
31-12-2017

a

b

c

d = a + b - c

Voorziening bodemsanering Griftpark

4

0

0

4

Voorziening bodemsanering

9

0

0

10

Voorziening AMEV milieuprijs

58

1

0

59

Voorziening verkeerslawaai stad

92

0

0

92

Totaal Duurzaamheid

163

1

0

164

Bedragen zijn in duizenden euro's

Bodemsanering Griftpark
De voorziening wordt gebruikt voor de nazorg Griftpark.

Bodemsanering
De voorziening is ingesteld ter dekking van de kosten die zijn voorzien in de uitvoering van het bodemsaneringsprogramma. In 2017 is rente toegevoegd aan de voorziening. Het geld wordt ingezet voor het project Sanering Lessinglaan-Haydnlaan.

Amev Milieuprijs
In 1976 is door de gemeenteraad een schenking aanvaard van 0,045 miljoen euro. Aan de voorziening wordt jaarlijks rente toegerekend. In 2017 is rente toegevoegd aan de voorziening. Van deze rente wordt jaarlijks de Utrechtse Milieuprijs uitgereikt. In 2017 is de prijs aangehouden en is er een nieuwe werkwijze voor uitreiking, met meer impact uitgewerkt.

Verkeerslawaai stad
De kosten van de werkzaamheden Geluid worden gedekt uit deze voorziening. De voorziening dient te worden aangehouden daar definitieve vaststelling over de lopende jaren nog zal plaatsvinden en daarmee finale afrekening van de verstrekte bijdragen (terugbetalingsverplichting) in het kader van bovengenoemd (project)financieringsprogramma).

Programmavoorziening Bereikbaarheid

Risicovoorziening

 

Stand
1-1-2017

Toevoeging
2017

Onttrekking
2017

Stand
31-12-2017

a

b

c

d = a + b - c

BTW combikaarten P+R

109

0

109

0

Totaal Bereikbaarheid

109

0

109

0

Bedragen zijn in duizenden euro's

Egalisatievoorziening

Stand
1-1-2017

Toevoeging
2017

Onttrekking
2017

Stand
31-12-2017

a

b

c

d = a + b - c

Grifthoek/Tuinstraat/Boekhoven

157

857

10

1.004

Totaal Bereikbaarheid

157

857

10

1.004

Bedragen zijn in duizenden euro's

Voorziening btw combikaarten
Betreft een voorziening voor het risico van een naheffingsaanslag 2016 in verband met 21% af te dragen btw in plaats van 6% over de combikaarten bij de P+R’s. In 2017 is 0,109 miljoen euro onttrokken aan deze voorziening ter dekking van de naheffingsaanslag 2016.
In 2017 heeft de rechtbank uitspraak gedaan dat het te hanteren BTW percentage 21% bedraagt. Dit is in 2017 toegepast. De voorziening kan hierdoor afgesloten worden.

Voorziening Grifthoek, Tuinstraat en Boekhoven
De voorziening Grifthoek betreft een eenmalige afkoop van het onderhoud voor een duur van 20 jaar door eigenaren van parkeerplaatsen in de Grifthoek garage. De volledige betaling/storting in 2006 was 0,237 miljoen euro. De jaarlijkse onttrekking ten behoeve van het onderhoud is 0,010 miljoen euro.
Voor de belanghebbende garages Tuinstraat en Boekhoven is een voorziening van 0,857 miljoen euro opgenomen vanwege achterstallig onderhoud.

Programmavoorziening Openbare Ruimte en Groen

Risicovoorziening

 

Stand
1-1-2017

Toevoeging
2017

Onttrekking
2017

Stand
31-12-2017

a

b

c

d = a + b - c

Voormalig personeel (FPU-wachtgeld)

1.252

1.122

513

1.860

Voorziening frictie contourenschets SW

250

44

294

0

Risicovoorziening ICT

100

0

100

0

Totaal Openbare ruimte en Groen

1.602

1.166

908

1.860

Bedragen zijn in duizenden euro's

Egalisatievoorziening

Stand
1-1-2017

Toevoeging
2017

Onttrekking
2017

Stand
31-12-2017

a

b

c

d = a + b - c

Voorziening Grondbank

1.425

15

97

1.343

Groot onderhoud begraafplaatsen

377

165

0

542

Voorziening grafrechten onbepaalde tijd

0

146

0

146

Totaal Openbare ruimte en Groen

1.802

326

97

2.031

Bedragen zijn in duizenden euro's

Van derden ontvangen bestemmingsbedragen

Stand
1-1-2017

Toevoeging
2017

Onttrekking
2017

Stand
31-12-2017

a

b

c

d = a + b - c

GRP investeringen

0

15.700

12.857

2.843

Totaal Openbare ruimte en Groen

0

15.700

12.857

2.843

Bedragen zijn in duizenden euro's

Voormalig personeel

Conform de huidige BBV-regelgeving is in 2010 een voorziening gevormd in verband met toegezegde en contractueel vastgelegde uitkeringen aan voormalig personeel betreffende:

  • met vervroegd pensioen gaan;
  • reorganisatie of disfunctioneren (wachtgeld, overplaatsbaar, non actief).

Er is sprake van een niet jaarlijks vergelijkbaar volume. De onttrekking van 0,513 miljoen euro betreft in 2017 gerealiseerde uitgaven in verband met voormalig personeel. De rest van het bedrag betreft de jaarlijkse actualisatie van de voorziening.

Frictie Contourenschets Stadsbedrijven
Gezien de verwachte kosten samenhangend met de uitvoering van de Contourenschets Stap voor Stap Beter van voorheen Stadswerken is bij de vaststelling van de Verantwoording 2012 een voorziening gevormd. In 2017 is de voorziening volledig vrijgevallen.

Risicovoorziening ICT Stadsbedrijven
In 2014 is een voorziening gevormd om de in 2014 ontstane ICT-problemen op te kunnen lossen. De in 2016 geactualiseerde voorziening is in 2017 volledig besteed c.q. vrijgevallen.

Voorziening Grondbank
Bij de instelling van de Grondbank is met het college van B en W afgesproken dat er een kostendekkende exploitatie gevoerd zal worden. Risico's worden binnen de exploitatie van de Grondbank opgevangen. Om hieraan te kunnen voldoen is een voorziening ingesteld.
Risico's zijn:

  •  Veranderende wetgeving (zwaardere milieueisen)
  •  Grond kan niet meer gebruikt worden op basis van de bodemkwaliteitskaart, maar moet eerst opgeslagen en gekeurd worden ( wijziging gemeente beleid ). Inname gaat op basis van info van de bodemkwaliteitskaart. De kwaliteit volgens de bodemkwaliteitskaart blijkt niet altijd overeen te stemmen met de werkelijkheid
  •  De verwerking kan mogelijk, tijdens het traject van ontgraven tot definitief toepassen, leiden tot risico's (meestal door verschillen in uitslagen van keuringen). Als gevolg hiervan dienen extra kosten te worden gemaakt
  •  Risico met betrekking tot afname grond.

De onttrekking uit de voorziening 2017 is te verklaren door een nadelig resultaat in 2017 door een tegenvallende omzet, extra lasten voor onderhoud en huur.

Groot onderhoud begraafplaatsen
Conform Collegebesluit 2013 en conform Wet BBV is een voorziening groot onderhoud begraafplaatsen ingesteld. In 2017 is het bedrag dat in de tariefstelling 2017 is opgenomen gestort in de voorziening.

Voorziening grafrechten onbepaalde tijd
In 2017 zijn er drie nieuwe tarieven toegevoegd. Er kan gekozen worden voor het afkopen voor onbepaalde tijd van de kosten van het grafonderhoud voor een (kinder)graf. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden bij leven een locatie voor een graf te reserveren. In 2017 is achttien maal gekozen voor de afkoop van een grafrecht voor onbepaalde tijd. De inkomsten hiervan zijn in een voorziening grafrechten onbepaalde tijd gestort ter dekking van toekomstige onderhoudslasten.

GRP investeringen
De storting in 2017 van 15,7 miljoen euro in de spaarvoorziening betreft voor het grootste deel dekking voor begrote vervangingsinvesteringen rioleringen 2017 en daarnaast een bedrag voor het versneld afschrijven van in diverse jaren geactiveerde vaste activa van riolering. Dit is bepaald in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. In 2017 is een aantal investeringsprojecten vertraagd, waardoor er 2,8 miljoen euro minder is uitgegeven dan begroot. Conform de hiervoor geldende wet- en regelgeving is dit bedrag gestort in de voorziening GRP investeringen.

Programmavoorziening Werk en Inkomen

Risicovoorziening

 

Stand
1-1-2017

Toevoeging
2017

Onttrekking
2017

Stand
31-12-2017

a

b

c

d = a + b - c

Entreegeld vordering coöperaties

25

0

25

0

Voorziening deelneming in UW Holding BV

91

0

91

0

Voorziening Correctie BCF

784

-784

0

0

Garantstelling lening renov Niels Bohrwg

500

0

0

500

Totaal Werk en Inkomen

1.400

-784

116

500

Bedragen zijn in duizenden euro's

Entreegeld vordering coöperatie Wigo4it
Conform besluitvorming Voorjaarsnota 2017 (onderdeel doorlichting reserves & voorzieningen) is deze voorziening vrijgevallen in 2017.

Deelneming in UW Holding BV
Conform besluitvorming Voorjaarsnota 2017 (onderdeel doorlichting reserves & voorzieningen) is deze voorziening vrijgevallen in 2017.

Voorziening Correctie BTW Compensatiefonds (BCF)
In 2014 is een suppletie aangifte in het kader van de BCF ingediend ter hoogte van 3,535 miljoen euro Over de jaren 2009 tot en met 2013 zijn op basis van voortschrijdend inzicht alsnog onderdelen van de uitgaven met betrekking tot re-integratie als compensabel aangemerkt. In 2017 is een en ander administratief afgerond en is handhaving van de voorziening niet langer noodzakelijk.

Garantstelling lening renovatie Niels Bohrweg
De gemeenteraad heeft in mei 2015 ingestemd met een garantstelling voor een lening van 9,1 miljoen euro voor de renovatie en aanpassing van het pand van UW Holding aan de Niels Bohrweg. De lening is in twee tranches opgenomen, namelijk 4,6 miljoen euro per 1 februari 2016 en 4,5 miljoen euro per 1 september 2016. Eind 2016 is de renovatie en aanpassing voltooid binnen het geraamde budget van 9,1 miljoen euro. De voorziening is ter dekking van de risico's die de gemeente loopt en is in 2015 en 2016 gevormd (0,25 miljoen euro in beide jaren).

Programmavoorziening Volksgezondheid

Risicovoorziening

 

Stand
1-1-2017

Toevoeging
2017

Onttrekking
2017

Stand
31-12-2017

a

b

c

d = a + b - c

Frictiekosten Personeel

0

0

-164

164

Totaal Volksgezondheid

0

-164

164

Bedragen zijn in duizenden euro's

Egalisatievoorziening

Stand
1-1-2017

Toevoeging
2017

Onttrekking
2017

Stand
31-12-2017

a

b

c

d = a + b - c

Frictiekosten Personeel

280

0

280

0

Totaal Volksgezondheid

280

280

0

Bedragen zijn in duizenden euro's

Deze voorziening hoorde niet in de categorie voor egalisatievoorzieningen thuis. Eind 2017 is het saldo van de voorziening naar de juiste categorie namelijk risicovoorzieningen overgezet.

Frictiekosten Personeel
De voorziening is het gevolg van ons besluit om de taken van het Jeugdadviesteam en het Opvoedbureau per 1 januari 2015 en de taken van Weerbaarheid per 1 september 2015 te beëindigen. In 2017 bedraagt de onttrekking 0,116 miljoen euro. Hiermee komt de stand van de voorziening op 0,164 miljoen euro hetgeen toereikend is voor de nog te verwachten lasten.

Programmavoorziening Overhead

Risicovoorziening

 

Stand
1-1-2017

Toevoeging
2017

Onttrekking
2017

Stand
31-12-2017

a

b

c

d = a + b - c

Voorziening frictiekosten

3.374

0

834

2.540

Totaal Algemene Ondersteuning

3.374

834

2.540

Bedragen zijn in duizenden euro's

Egalisatievoorziening

Stand
1-1-2017

Toevoeging
2017

Onttrekking
2017

Stand
31-12-2017

a

b

c

d = a + b - c

Pensioenfonds Bijzonder Kleuteronderwijs

54

0

43

11

Liquidatiefonds Interimdienst

1

0

1

0

Liquidatiefonds Openbaar Slachthuis

0

2

0

1

Stichting Pensioenfonds Ozebi

-2

5

1

3

Liquidatiefonds Vleuten-De Meern

28

0

28

0

Liquidatiefonds woonruimtezaken

150

0

150

0

Totaal Algemene Ondersteuning

232

7

224

14

Bedragen zijn in duizenden euro's

Voorziening frictiekosten
De voorziening is bestemd voor de frictiekosten in het kader van de reorganisatie 2013. Deze voorziening is gevormd om de frictiekosten van sociaal flankerend beleid HRM die voortvloeien uit de transities op te vangen. Posten die ten laste van de voorziening gebracht worden zijn vooraf getoetst door een commissie. Voor de toets geldt een normatief kader. In 2017 is 0,834 miljoen euro ten laste van de voorziening gebracht. Hiermee komt de stand van de voorziening op 2,540 miljoen euro hetgeen toereikend is voor de nog te verwachten lasten.

Liquidatiefondsen/Pensioenfondsen
Ten laste van deze voorzieningen worden betalingen van pensioenen en wachtgeld gedaan aan deelnemers van deze fondsen. Het restant is bestemd voor de verwachte, toekomstige betalingen aan de deelnemers. In 2017 hebben alleen betalingen van 0,043 miljoen euro aan de deelnemers van het Pensioenfonds bijzonder Kleuteronderwijs en van 0,001 miljoen euro aan de deelnemers van de Stichting Pensioenfonds Ozebi plaatsgevonden.

De onttrekkingen van 0,15 miljoen euro aan het Liquidatiefonds Woonruimtezaken, van 0,028 miljoen euro aan het Liquidatiefonds Vleuten de Meern en van 0,001 miljoen euro aan het Liquidatiefonds interimdienst betreffen een afroming van de voorzieningen conform de besluitvorming in de Voorjaarsnota 2017 (zie pagina 16).

De toevoegingen van in totaal 0,007 miljoen euro zijn gedaan om negatieve saldi van de voorzieningen aan te vullen.