Belastingsamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap (BGHU)

Doel en organisatie:
Doel: het uitvoeren van de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken in een gemeenschappelijke regeling uit oogpunt van kwaliteit, continuïteit en efficiency.

Publieke taak: Ja  
Deelnemers: Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug en Zeist, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.
Juridische vorm: Gemeenschappelijke regelingen.
Standplaats: Utrecht
Website BGHU

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Bij aanvang

Nog actueel

Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)

Ja

Ja

Effectiviteit (beter resultaat)

Ja

Ja

Wettelijke verplichting

Nee

Ja

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Financiën
Is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing: Ja
Is het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) nagevolgd: Ja, maar op onderdelen verdient het verbetering. Dat is aan de BghU gemeld en daar wordt extra aandacht aan besteed.

Vermogen

Beginsaldo
1/1/2017

Begroot saldo
31/12/2017

Realisatie saldo
31/12/2017

Eigen vermogen

300

300

300

Vreemd vermogen

3.400

3.400

3.400

Bedragen zijn in duizenden euro's

Bijdrage van de gemeente Utrecht

Realisatie
2016

Begroot
2017

Realisatie
2017

Begroot
2018

Opgenomen bij de GU

7.575

7.314

7.314

6.874

Opgenomen bij de VP/GR

7.575

7.314

7.314

7.118

Verschil

0

0

0

-244

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting op verschil: Het verschil in begroting 2018 is in de voorjaarsnota 2017 verwerkt.

Resultaat 2017: Nog niet bekend

Risico’s
Zijn er risico’s opgenomen in de risicoparagraaf: Ja
Geven de risico’s aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Ontwikkelingen
De BghU is een stabiele uitvoeringsorganisatie. Er zijn geen ontwikkelingen te melden.

Zijn er ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: niet van toepassing

Kan de gemeente het publieke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop), subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: niet van toepassing.