Openbare ruimte en Groen - onderdeel rioleringen

Algemene informatie
De investeringen hierna maken deel uit van het programma Openbare ruimte en Groen

Soort investeringen: Rioleringen zijn investeringen met een economisch nut

Vervangingsinvesteringen

Projecten

Geauto-
riseerd
t/m 2017

Programma-
begroting
2017

Actuele
begroting
t/m 2017

Realisatie
 t/m
 2017

Restant
ultimo
2017

Vervangingen riolering

11.900

11.900

9.057

2.843

Totaal vervangingsinvesteringen

11.900

11.900

9.057

2.843

Bedragen zijn in duizenden euro’s

De renovatie van het rioolgemaal Kardinaal de Jongweg en het rioolgemaal Zwarte Water is gereed. De renovatie van het rioolgemaal Korte Baanstraat is aanbesteed en de voorbereiding van de renovatie van de rioolgemalen Kanaalweg en Beneluxlaan is gestart. Daarnaast zijn er in 2017 diverse projecten uitgevoerd in verband met afkoppelen en grondwateroverlast en zijn er een aantal riolen vernieuwd, zoals Goudesteinlaan, Vechtplantsoen, Zadelstraat en Boterstraat. Ook in combinatie met herinrichting van straten zijn riolen vernieuwd.

Ook troffen we in 2017 maatregelen om wateroverlast te voorkomen. Hiervoor wordt de bergingscapaciteit van het rioolstelsel vergroot. Zo wordt in de Rijnkade een bergbezinkbassin gerealiseerd en zijn we gestart met de realisatie van het bergbezinkbassin in het Willemsplantsoen.

Zoals bij de prestatiedoelstelling 1.2.1 al inhoudelijk is toegelicht, is een aantal investeringsprojecten vertraagd, waardoor in 2017 2,8 miljoen euro minder is uitgegeven dan begroot. Conform de hiervoor geldende wet- en regelgeving is dit bedrag gestort in de voorziening GRP (gemeentelijk rioleringsplan) voor investeringen.

De vervangingsinvesteringen riolering zijn onderdeel van de subdoelstelling 1.2 Het afval- en hemelwater wordt veilig en milieuvriendelijk afgevoerd en de waterkwaliteit is goed uit het programma Beheer openbare ruimte en groen. Naast de vervangingsinvesteringen valt ook het regulier onderhoud binnen deze doelstelling, net als de opbrengsten vanuit de rioolrechten. Al deze onderdelen maken het totaal van de subdoelstelling Het afval- en hemelwater wordt veilig en milieuvriendelijk afgevoerd en de waterkwaliteit is goed.

Uitbreidingsinvesteringen
Niet van toepassing.