Taakvelden

Taakveld

Baten

Lasten

Saldo van
baten en
lasten

Toevoeging
reserves

Onttrekking
reserves

Totaal

0.Bestuur en ondersteuning

01 Bestuur

2.006

10.281

-8.275

0

135

8.140

02 Burgerzaken

8.175

9.991

-1.816

0

0

1.816

03 Beheer overige gebouwen e

1.764

1.764

0

0

0

0

04 Overhead

7.931

169.466

-161.535

1.398

5.074

157.858

05 Treasury

4.732

-27.536

32.267

0

0

-32.267

061 OZB woningen

36.675

6.215

30.460

0

0

-30.460

062 OZB-niet woningen

58.372

25

58.347

0

0

-58.347

063 Parkeerbelasting

30.228

7.532

22.696

0

53

-22.749

064 Belastingen overig

1.525

468

1.057

0

0

-1.057

07 Algemene uitkering en ove

648.804

0

648.804

0

0

-648.804

08 Overige baten en lasten

0

-21.811

21.811

42.992

90.174

-68.992

1.Veiligheid

11 Crisisbeheering en Brandw

0

25.950

-25.950

0

0

25.950

12 Openbare orde en veilighe

698

21.510

-20.812

0

0

20.812

2.Verkeer, vervoer en waterstaat

21 Verkeer en vervoer

11.379

76.580

-65.200

11.018

12.660

63.558

22 Parkeren

5.804

11.804

-6.000

522

986

5.535

23 Recreatieve havens

260

1.022

-761

0

0

761

24 Economische Havens en wat

604

129

475

0

6

-480

25 Openbaar vervoer

26.630

18.112

8.518

7.000

0

-1.518

3.Economie

31 Economische ontwikkeling

471

13.117

-12.646

0

206

12.440

32 Fysieke bedrijfsinfrastru

4.659

-4.399

9.058

0

0

-9.058

33 Bedrijvenloket en bedrijf

595

466

129

0

0

-129

34 Economische promotie

2.814

2.585

230

0

40

-270

4.Onderwijs

42 Onderwijshuisvesting

3.167

53.986

-50.819

11.229

9.141

52.907

43 Onderwijsbeleid en leerli

24.763

44.472

-19.709

1.000

2

20.708

5.Sport, cultuur en recreatie

51 Sportbeleid en activering

29

4.107

-4.078

0

39

4.039

52 Sport accommodaties

9.242

28.136

-18.894

1.759

1.955

18.699

53 Cultuurprestatie, cultuur

418

44.824

-44.406

0

2.760

41.647

54 Musea

81

11.323

-11.242

0

0

11.242

55 Cultureel erfgoed

568

4.607

-4.039

750

553

4.236

56 Media

0

13.923

-13.923

0

1.154

12.769

57 Openbaar groen en (openlu

442

22.969

-22.527

5.080

0

27.607

6.Sociaal domein

61 Samenkracht en burgerpart

2.033

49.075

-47.042

0

261

46.781

62 Wijkteams

33

41.312

-41.279

0

0

41.279

63 Inkomens-regeling

141.403

187.862

-46.458

0

731

45.727

64 Begeleide participatie

159

22.307

-22.148

0

0

22.148

65 Arbeidsparticipatie

2.961

20.614

-17.653

0

1.617

16.036

66 Matwerkvoorzieningen (WMO

54

6.554

-6.500

0

0

6.500

671 Maatwerkdienstverl. 18+

3.649

36.156

-32.507

0

0

32.507

672 Maatwerkdienstverl. 18-

207

59.028

-58.821

0

0

58.821

681 Geëscaleerde zorg 18+

4.657

87.889

-83.232

0

1.243

81.989

682 Geëscaleerde zorg 18-

0

11.115

-11.115

0

0

11.115

7.Volksgezondheid en milieu

71 Volksgezondheid

3.024

23.965

-20.941

0

589

20.352

72 Riolering

39.060

28.277

10.783

0

0

-10.783

73 Afval

41.755

30.167

11.589

0

161

-11.750

74 Milieubeheer

2.127

19.736

-17.608

41

6.483

11.166

75 Begraafplaatsen

1.094

1.857

-763

0

0

763

8.Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

81 Ruimtelijke Ordening

835

4.225

-3.390

0

0

3.390

82 Grondexploitatie (niet be

135.051

90.833

44.218

2.100

4.457

-46.575

83 Wonen en bouwen

42.189

52.924

-10.735

12.042

11.853

10.924

Totaal

1.313.128

1.325.514

-12.385

96.932

152.333

-43.016

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.