Overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen van overheidslichamen

 Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2016

Boekwaarde
31-12-2017

Nog te ontvangen bedragen van overheidslichamen

32.489

50.694

 Totaal

32.489

50.694

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Nog te ontvangen bedragen van overheidslichamen

Omschrijving

Saldo
 31-12-2016

Toevoeging aan NTO

Daadwerkelijk ontvangen

Saldo NTO
 31-12-2017

a

b

c

d = a+b-c

Kansen voor West

397

257

0

654

Subsidie Actieve Inclusie

946

1.626

0

2.572

Connecting Citenzens Ports 21

17

0

0

17

EU boosting Electricity

43

0

0

43

School Chance

0

16

0

16

Totaal Europa

1.403

1.899

0

3.302

Vangnetuitkering 2016 en 2017

22.573

7.809

5.684

24.698

Vaccinatieprogramma hepatitis B en soacentrum-plan 2016

17

0

17

0

Subsidie krachtwijken Kanaleneiland

200

0

0

200

Subsidie krachtwijken Overvecht

290

0

0

290

Vergoeding Vaccinaties

0

67

0

67

Vergoeding Hielprikken

0

8

0

8

Vergoeding AZC

0

21

0

21

COA vergoeding opvang statushouders

0

308

0

308

RIEC subsidie ondermijningsbeelden

0

40

0

40

Totaal Rijk

23.080

8.253

5.701

25.632

Uitvoering Bbz voor regiogemeenten

100

0

100

0

Restant subsidie LevensLustig Ondiep (LLO)

500

0

0

500

Deelgebruik auto

89

289

0

378

Provincie (vml. BRU) inzake HOV

4.300

4.130

6.453

1.977

Provincie afrekening E. Meijsterlaan

337

0

337

0

VERDER (vml. BRU)

2.680

14.717

2.176

15.221

Mobiliteit Regio Utrecht 2015

0

2.735

0

2.735

Provincie RSS inzake stations

0

159

0

159

Provincie Faunapassage

0

34

0

34

Provincie Utrecht Externe Veiligheid

0

51

0

51

Beter Benutten Vervolg project

0

471

0

471

Randstadspoor

0

234

0

234

Totaal andere overheden

8.006

22.820

9.066

21.760

Totaal bedragen van overheidslichamen

32.489

32.972

14.767

50.694

Bedragen zijn in duizenden euro's

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

 Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2016

Boekwaarde
31-12-2017

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

148.229

37.217

 Totaal

148.229

37.217

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2016

Boekwaarde
31-12-2017

Geldstromen onderweg

61

186

Vooruitbetaalde bedragen

9.892

10.227

Nog te ontvangen bedragen

136.876

25.467

Overige overlopende activa

1.400

1.337

Totaal

148.229

37.217

Bedragen zijn in duizenden euro's

Vooruitbetaalde bedragen

Deze 10,2 miljoen euro moet in de toekomstige jaren (ná 2017) nog ten laste van de exploitatie worden gebracht. Het betreft voornamelijk kosten of termijnen die vooruit werden betaald zoals contractueel overeengekomen is. Hiervan heeft 2,6 miljoen euro betrekking op investeringsbijdragen in depot ten behoeve van te ontwikkelen locaties en 3,7 miljoen op voorschotten PGB.

Nog te ontvangen bedragen
Dit betreft posten die na balansdatum nog worden afgerekend, gefactureerd of verrekend. Ook hier geldt dat naast een aantal grote posten een veelvoud aan kleinere is verantwoord. De belangrijkste posten worden vermeld in onderstaande tabel.

Omschrijving

Bedrag

Achteraf te ontvangen canons Hoog Catharijne

5.951

Anterieure overeenkomst groep Haarzicht

7.861

Belastingen (BGHU)

3.036

Zorgaanbieders

1.006

IOVK

1.081

Overige posten

6.532

Totaal

25.467

Bedragen zijn in duizenden euro's