Bereikbaarheid

Algemene informatie
Onderstaande investeringen maken deel uit van het programma Bereikbaarheid

Soort investeringen : Investeringen met een maatschappelijk nut. Een uitzondering hierop vormen parkeergarages en fietsenstallingen. Deze laatste twee hebben een economisch nut.

Vervangingsinvesteringen

Niet van toepassing.

Uitbreidingsinvesteringen

Projecten

Geautoriseerde
uitgaven t/m
Begroting 2017

Gewijzigd in
2017

Actuele stand
krediet

Totaal
realisatie
 t/m 2017

Restant
ultimo
2017

Totalen per categorie

Projecten Fiets

104.300

11.724

116.024

68.379

67.645

Projecten Openbaar vevoer

284.276

2.460

286.736

187.717

99.019

Projecten auto

60.612

4.710

65.332

31.991

33.331

Projecten Park & Ride

450

0

450

234

216

Projecten Duurzaam vervoer

37.594

1.360

38.954

30.305

8.649

Projecten Parkeren

1.701

0

1.707

402

1.305

Project Verkeersveiligheid en wijken

25.483

5.243

30.726

19.237

11.489

Totaal uitbreidingsinvesteringen

514.422

25.497

539.919

338.265

201.654

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting uitbreidingsinvesteringen

Een specificatie van de onderliggende projecten is opgenomen in de Investeringsstaat Bereikbaarheid.

Het investeringsprogramma Bereikbaarheid betreft een meerjarenprogramma, dat wij jaarlijks gelijktijdig met de voorjaarsnota ter vaststelling aanbieden. In eerdere jaren heeft u voor diverse meerjarige projecten binnen de deelprogramma's fiets, Openbaar Vervoer, auto, P+R, parkeren, duurzaam vervoer, verkeersveiligheid en wijken kredieten beschikbaar gesteld. Voorbereiding en uitvoering van projecten kunnen meerdere jaren bestrijken. Voorafgaand aan de gunning van een project vragen wij autorisatie voor de totale uitgave van het investeringsbedrag. De realisatie per jaar kan afwijken van de begrote jaarplanning. Dit lichten we toe in het jaarverslag bij het programma Bereikbaarheid . In de bestuursrapportages rapporteren wij over de voortgang van grote projecten.

De wijzigingen in autorisatie in 2017 zijn gebaseerd op de bijsturingsvoorstellen investeringen in de Voorjaarsnota 2017 (20,997 miljoen euro). Daarnaast is in deze Voorjaarsnota besloten dat er vanuit de RSU een bedrag van 0,5 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld en vanuit krachtwijken een bedrag van 0,5 miljoen euro voor de ontwikkeling van de Amsterdamse Straatweg.

In december 2017 is bij de vaststelling van het Integraal Plan Van Eisen/ het Functioneel Ontwerp voor de Westelijke Stadsboulevard een aanvullende krediet van 3,5 miljoen euro ter beschikking gesteld voor het uitwerken van het ontwerp en uitvoering van versnelde maatregelen in Oog in Al.