Overvecht

In de Utrechtse wijken werkten we samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners aan uiteenlopende projecten. Het afgelopen jaar verkenden we in samenspraak met vele partijen hoe we de wijkparticipatie kunnen vernieuwen. We richtten ons op een nog betere aansluiting bij de vragen van de wijk en de buurten en op het bereiken van een gemêleerde groep bewoners. Dit vormde de opmaat naar de wijkopgaven voor 2018 en verder. In het verlengde van die vernieuwing ziet de verantwoording van de wijkactieprogramma’s 2017 er anders uit dan vorige jaren, Dat hebben we al aangekondigd in de Jaarstukken 2016. We kijken terug op het project Doe Mee Centrum de Gagel één van de tien projecten die deel uitmaken van het vernieuwen van de wijkparticipatie en op de belangrijkste ontwikkelingen in Overvecht.

Doe mee centrum de Gagel
 Als project voor Al doende vernieuwen is gekozen voor Doe Mee Centrum de Gagel in Overvecht Noord omdat er een opgave lag om na te denken over een nieuwe toekomst voor het Doe Mee Centrum de Gagel. Ook het feit dat het ging om een combinatie van een fysieke en sociale opgave maakte het geschikt.
Doe Mee Centrum De Gagel is vanaf 2009 een ontmoetings-, werk- en activiteitenplek voor bewoners, ondernemers en professionals geweest. Het centrum zat in een tijdelijk gebouw waarvan de vergunning afliep op 1 januari 2018 en werd gefinancierd met tijdelijke Krachtwijkmiddelen. Op verschillende bijeenkomsten zijn de mogelijkheden onderzocht. De wijkraad en het bewonersplatform waren samen met bewoners en betrokken professionals actief aanwezig en leverden een constructieve bijdrage met de verwachting dat dit een bijdrage leverde aan de toekomst van het Doe Mee Centrum. Helaas bleek de praktijk anders. Want begin november 2017 bleek het pand technisch op en niet meer veilig om te gebruiken. Het is in december 2017 gesloopt. Alle gebruikers zijn in de laatste fase door onder andere de sociaal makelaar begeleid naar een andere passende ruimten in de buurt van het de oude locatie. De wijkraad en het bewonersplatform zijn hierover geïnformeerd op een wijkraadvergadering. Er ligt nu een rapport met mogelijkheden op hoofdlijnen over hoe en waar een nieuw Doe Mee Centrum kan komen. De wijkraad heeft aangegeven dat er grote behoefte is aan een ontmoetingsruimte in Overvecht Noord. Dit signaal wordt nu met diverse betrokkenen besproken en er wordt gekeken naar mogelijkheden in dit deel van Overvecht.

De Versnelling
De gezamenlijke inzet in de Versnelling van bewoners, ondernemers, professionele partners zorgt voor een beweging waar we samen trots op zijn: De springplank wijk. Wij bundelen de krachten zodat bewoners op orde komen (regie op je eigen leven hebben), meekomen en verder komen. In Overvecht begint je toekomst. Of je nu in de wijk geboren bent en opgroeit, je hier als vaste bewoner gesetteld bent of als je uit een ander land komt en hier komt wonen. Samen werken we aan een vitaal Overvecht dat bewoners in beweging brengt. Overvecht zijn we samen. De professionals in alle vijf pijlers van de Versnelling (Gezondheid, Veiligheid, Opvoeden en opgroeien, Werk en Ondernemerschap en Samenleven) geven aan dat de onderlinge samenwerking door de Versnellingsaanpak is verbeterd. Professional kennen elkaar, zitten in samenwerkingsverbanden en hebben gezamenlijke verantwoordelijkheid.
De Versnelling werkt programmatisch, jaarlijks wordt de vraag in de wijk getoetst en aangepast in het programma. De professionals gaan naar de bewoners toe en zochten ze op plekken waar bewoners al komen. Bijvoorbeeld in de buurthuizen en de ontmoetingsplekken waar bewoners en professionals elkaar in informele setting tegenkomen(de bijenkorven) in de wijk waar medewerkers van Werk en Inkomen en buurtteam naar toe gaan.
We organiseerden samenwerking tussen corporaties, ROC Midden Nederland en het Trajectumcollege waardoor werklozen uit Overvecht aan het werk kunnen in de wijk, bijvoorbeeld bij de renovatie van de flats in de komende tien jaar.

Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)
Het Stadspodium organiseerde een debat met bewoners over de Noordelijke Randweg. Net voor de zomer van 2017 bleek de bewoners- en ondernemerslobby die streeft naar verdieping van alle verkeerspleinen van de NRU, succesvol! De gemeente en provincie stellen onder voorwaarden extra middelen beschikbaar voor de leefbaarheidsdoelstellingen van de opwaardering van de NRU. Gemeente en Utrecht trekken gezamenlijk om bij het Rijk te lobbyen voor meer geld. Dit is participatie op zijn best! Naar verwachting besluit de raad rond de zomer 2018 over het plan voor de NRU. Het streven is om in 2021 te starten met de uitvoering.

Nieuwbouw op de NPD strook (voormalige Nederlanse Pakket Dienst, langs de Brailledreef)
De raad heeft in februari 2017 het stedenbouwkundig programma van eisen vastgesteld. Er komen drie woongebouwen met 223 appartementen voor starters en senioren én een woontoren voor 629 studenten, waarvan het overgrote deel bestaat uit zelfstandige appartementen. Op de begaande grond komen ruimtes voor voorzieningen en bedrijvigheid. Eind 2018 starten de bouwwerkzaamheden. Dit betekent een positieve ontwikkeling voor de levendigheid in dit gebied. De openbare ruimte wordt op de nieuwbouw aangepast en ook het Groot winkelcentrum zal hier van profiteren.

utrecht.nl/overvecht