Topinkomens

Op 1 januari 2013 is een nieuwe wet ingegaan: de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Overheid en Semi Overheid (WNT). Hiermee is de Wet Openbaarmaking Uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) komen te vervallen. Deze nieuwe wet bepaalt dat topfunctionarissen niet meer mogen verdienen dan de vastgestelde norm. Jaarlijks wordt dit bedrag vastgesteld in een ministeriële regeling.

Topfunctionarissen moeten altijd openbaar maken wat zij verdienen, of dit nu meer of minder is dan de norm. Deze openbaarmaking geschiedt door aangifte bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en publicatie in het financieel verslaggevingsdocument van de organisatie.

De Gemeente Utrecht heeft twee functionarissen en één gewezen functionaris waarvan het salaris openbaar gemaakt moet worden. Dat betreffen de griffier mevrouw M. van Hall en de gemeentesecretaris Mevrouw G.G.H.M. Haanen, en de gewezen gemeentesecretaris Mevrouw J.G. Manshanden.

GGHM Haanen

M van Hall

JG Manshanden

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Gemeentesecretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

01/01 – 30/06

Deeltijdfactor in fte

1,0

1,0

0,89

Gewezen topfunctionaris?

Nee

Nee

Ja

(Fictieve) dienstbetrekking?

Nee

Nee

Nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

149.043

111.825

60.796

Beloningen betaalbaar op termijn

17.626

16.600

7.709

Subtotaal

166.669

128.424

68.505

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

181.000

181.000

80.545

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

166.669

128.424

68.505

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016

01/10 – 31/12

01/01 – 31/12

10/05 – 01/10

Deeltijdfactor 2016 in fte

1,0

1,0

0,89

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

32.214

101.466

29.948

Beloningen betaalbaar op termijn

3.857

13.821

3.356

Totale bezoldiging 2016

36.071

115.287

33.304

Bedragen x € 1