NV REMU-houdster

Organisatie en doel
Doel: houden van aandelen in REMU NV

Publieke taak: Nee
Deelnemers: Provincie Utrecht, gemeente Utrecht en gemeente Amersfoort
Juridische vorm: Naamloze Vennootschap
Standplaats: Bilthoven
Website NV Remu-houdster: Geen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Bij aanvang

Nog actueel

Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)

Nee

Ja

Effectiviteit (beter resultaat)

Nee

Ja

Wettelijke verplichting

Nee

Ja

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Financiën
Is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing: Nee
Is het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) nagevolgd: Nee

Vermogen

Beginsaldo
1/1/2017

Begroot saldo
31/12/2017

Realisatie saldo
31/12/2017

Eigen vermogen

niet bekend

niet bekend

niet bekend

Vreemd vermogen

niet bekend

niet bekend

niet bekend

Bedragen zijn in duizenden euro's

Bijdrage van de gemeente Utrecht

Realisatie
2016

Begroot
2017

Realisatie
2017

Begroot
2018

Opgenomen bij de GU

0

0

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting op verschil: niet van toepassing

Resultaat 2017: niet bekend

Risico’s
Zijn er risico’s opgenomen in de risicoparagraaf: Nee  
Geven de risico’s aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Ontwikkelingen
Bij de jaarrekening 2016 is gemeld. Met de gemeente Amersfoort sturen wij aan op een besluit over het al dan niet ontbinden van de NV. Er zal in 2017 een inschatting worden gemaakt of wij nog een juridisch houdbare vordering hebben op Eneco. In 2017 is echter gebleken dat de complexiteit van het vraagstuk meer tijd vergt.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: Ja

In 2018 zal duidelijk zijn of de NV alsnog een beroep zal doen of kunnen gaan doen op een nabetalingsregeling indien NV ENECO zal worden verkocht. De houdstermaatschappij is van oordeel dat NV ENECO verkoop van het bedrijf voor 31 december 2010 zelf onmogelijk heeft gemaakt door op te komen tegen het splitsgebod (elektriciteitsnet en levering). Hierdoor is een beroep op een eventuele nabetaling zoals contractueel overeengekomen geblokkeerd. ENECO is inmiddels volledig in het ongelijk gesteld als het gaat om het bestrijden van het splitsingsgebod.

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Kan de gemeente het publieke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop), subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: niet van toepassing.