CV Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) Noord West

Organisatie en doel
Doel: Het bevorderen van de stedelijke herstructurering in de wijk Noordwest in de gemeente Utrecht met het oog op verbetering van de leefbaarheid en de sociaaleconomische ontwikkeling in die wijk, alsmede het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, ontwikkelen, beheren, verbeteren, exploiteren en verhuren van onroerende zaken en rechten waaraan deze zijn onderworpen, en ten slotte al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het speerpunt van de WOM is gericht op verbeteren van de sociaaleconomische ontwikkeling van de Amsterdamsestraatweg.

Publieke taak: Nee
Deelnemers: Mitros en Gemeente Utrecht
Juridische vorm: Commanditaire Vennootschap
Standplaats: Utrecht
Website CV Wijkontwikkelingsmaatschappij: geen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Bij aanvang

Nog actueel

Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)

Ja

Ja

Effectiviteit (beter resultaat)

Ja

Ja

Wettelijke verplichting

Nee

Ja

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Maar de WOM is contractueel voor een termijn van tien jaar opgericht. Mitros stopt met de WOM en de gemeente is een project gestart om te onderzoeken of en zo ja hoe zij verder wil met de WOM.

Financiën
Is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing: Nee
Is het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) nagevolgd: Nee

Vermogen

Beginsaldo
1/1/2017

Begroot saldo
31/12/2017

Realisatie saldo
31/12/2017

Eigen vermogen

3.600

3.400

3.400

Vreemd vermogen

300

300

300

Bedragen zijn in duizenden euro's

N.B. in 2016 is het bezit van de WOM te hoog getaxeerd, vandaar de daling van het eigen vermogen.

Bijdrage van de gemeente Utrecht

Realisatie
2016

Begroot
2017

Realisatie
2017

Begroot
2018

Opgenomen bij de GU

0

0

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting op verschil: niet van toepassing

Resultaat 2017:

Risico’s
Zijn er risico’s opgenomen in de risicoparagraaf: Nee  
Geven de risico’s aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Ontwikkelingen
De WOM verzorgt het onderhoud en int de huren. In 2017 zijn er drie winkels aangekocht die tezamen met twee reeds in bezit zijnde winkels worden verbouwd tot een vijftal woningen. De onrendabele top van deze verbouwing wordt afgedekt door een bijdrage uit de ontwikkelstrategie Amsterdamsestraatweg. De verbouwing van deze woningen is gestart, de oplevering vindt in april 2018 plaats. Daarna worden de woningen verkocht. In 2017 zijn er twee bovenwoningen verkocht.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: Nee

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Kan de gemeente het publieke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop), subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: Nee.