Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Organisatie en doel
Doel: Ontwikkeling, beheer en toezicht van regionale recreatieterreinen en routestructuren voor wandelen, fietsen, varen en paardrijden in de gemeenten die deelnemen aan het recreatieschap.

Publieke taak: Ja
Deelnemers: Provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, de Bilt, Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Woerden, Stichtse Vecht en Lopik.
Juridische vorm: Gemeenschappelijke regeling
Standplaats: Utrecht
Website Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Bij aanvang

Nog actueel

Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)

Ja

Ja

Effectiviteit (beter resultaat)

Ja

Ja

Wettelijke verplichting

Nee

Ja

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Financiën
Is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing: Ja
Is het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) nagevolgd: Ja

Vermogen

Beginsaldo
1/1/2017

Begroot saldo
31/12/2017

Realisatie saldo
31/12/2017

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Bedragen zijn in duizenden euro's

Bijdrage van de gemeente Utrecht

Realisatie
2016

Begroot
2017

Realisatie
2017

Begroot
2018

Opgenomen bij de GU

847

847

847

856

Opgenomen bij de VP/GR

847

847

847

856

Verschil

0

0

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting op verschil:

Resultaat 2017: nog niet bekend

Risico’s
Zijn er risico’s opgenomen in de risicoparagraaf: Nee  
Geven de risico’s aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Ontwikkelingen
Zijn er ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: Ja
De recreatiegebieden, paden en routes zinc beheerd. Het beheer is op een sober en doelmatig niveau uitgevoerd. Per 1 januari 2018 is de gemeente Ronde Venen deelnemer in het Recreatieschap Stichtse Groenlanden. De gemeente Ronde Venen, met als inbreng de Vinkeveense Plassen, is een separaat programma onder de gemeenschappelijke regeling waarvoor de gemeente Ronde Venen financieel aansprakelijk blijft. De herijking van het Ontwikkelingsplan van het programma van Stichtse Groenlanden wordt in 2018 afgerond. Het Ontwikkelplan vomit de basis voor de investeringen op recreatieterreinen, waarbij de leidraad is dat investering bijdragen aan inkomsten voor het recreatieschap. De activiteiten ten behoeve van routes in het gebied worden per 1 februari 2018 onder gebracht bij het Routebureau. De activiteiten van het Routebureau worden bekostigd via het programma van Recreatieschap Stichtse Groenlanden en passen binnen het reguliere budget van het schap.

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Kan de gemeente het publieke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop), subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: Nee