NV Maatschappij tot Stadsherstel Utrecht

Organisatie en doel
Doel: Verwerven, restaureren en exploiteren van monumenten. De Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V. richt zich vanaf de oprichting met name op restauratie en behoud van voor de markt incourante objecten. Voorbeelden daarvan zijn het Doelenhuis, de voormalige Brandweerkazerne Korte Minrebroederstraat, woningcomplex De Zeven Steegjes en Molen De Ster. De NV houdt belangrijke monumenten in stand, om die reden is de gemeente Utrecht sinds de oprichting van de NV in 1985 aandeelhouder. Het bezit van de NV omvat op dit moment 215 wooneenheden en 42 bedrijfs-/kantoorruimten.

Publieke taak: Nee
Deelnemers: De gemeente Utrecht is sinds de oprichting 1985 aandeelhouder.
Juridische vorm: Naamloze Vennootschap
Standplaats: Utrecht
Website NV Maatschappij tot Stadsherstel Utrecht

Bijdrage van/aan de gemeente Utrecht:

2018

2019

2020

2021

Opgenomen in GU begroting; waarde aandelen

900

900

900

900

Opgenomen in GU begroting: ontvangen dividend

50

50

50

50

Opgenomen in VP/GR begroting: aandelenkapitaal

900

900

900

900

Opgenomen in VP/GR begroting; uitbetalen dividend

-50

-50

-50

-50

Verschil

0

0

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro's

** Er is zowel sprake van bijdragen van en -aan de gemeente Utrecht. De gemeente Utrecht draagt met 0,9 miljoen euro aan aandelen bij aan het eigen vermogen ten behoeve van de jaarlijkse exploitatie van de NV; daar tegenover staat dat de NV jaarlijks dividend uitkeert. Tot op heden bedraagt het dividend ieder jaar de beoogde casu quo maximaal 5%. Dit maximum aan dividend is gerelateerd aan de ideële doelstelling van de NV.

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Bij aanvang

Nog actuee

Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)

Ja

Ja

Effectiviteit (beter resultaat)

Nee

Ja

Wettelijke verplichting

Nee

Ja

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee er is geen directe betrokkenheid in de bedrijfsvoering. Wel kan de gemeente als een van de grotere aandeelhouders invloed uitoefenen op het beleid van de NV.

Financiën
Vermogen

Beginsaldo
1/1/2017

Begroot saldo
31/12/2017

Realisatie saldo
31/12/2017

Eigen vermogen

13.600

13.600

niet bekend

Vreemd vermogen

8.700

8.700

niet bekend

Bedragen zijn in duizenden euro's

Bijdrage van de gemeente Utrecht

2018

2019

2020

2021

Opgenomen in GU begroting

0

0

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting op verschil: niet van toepassing
(Prognose) resultaat: De prognose is dat het bedrijfsresultaat de komende jaren een constant niveau laat zien en er een gelijkwaardig dividend wordt uitgekeerd. Het eigen vermogen is ten opzichte van 2016 toegenomen van 12,8 miljoen euro tot 13,6 miljoen euro. Dit is onder andere het gevolg van de verkoop van het pand Domplein 24.

Is het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) van toepassing:Nee
Is het Besluit Begroten en verantwoorden (BBV) nagevolgd: Niet van toepassing

Risico’s
Zijn er risico’s opgenomen in de risicoparagraaf: Nee.
Toelichting: In het jaarverslag 2016 is er een geplaatst aandelenkapitaal van 9,0 miljoen euro. De overige reserves bedragen 4,6 miljoen euro. De waarde van het vastgoedbezit van de NV is 21,7 miljoen euro. De langlopende schulden (financiering aankoop en restauratie van panden) bedragen 7,7 miljoen euro. Qua exploitatie sloot het boekjaar 2016 met een positief resultaat van 1 miljoen euro, inclusief een eenmalige boekwinst van 0,2 miljoen euro. op verkoop van vastgoed. Het resultaat 2016 na belastingen is 0,7 miljoen euro. Op basis van deze cijfers is er geen risico.  

Geven de risico’s aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Financieel belang
De Gemeente Utrecht bezit voor 0,9 miljoen euro aandelen en ontvangt daarvoor 5% dividend.
Er is zowel sprake van bijdragen van en -aan de gemeente Utrecht. De gemeente Utrecht draagt met 0,9 miljoen euro aan aandelen bij aan het eigen vermogen ten behoeve van de jaarlijkse exploitatie van de NV; daar tegenover staat dat de NV jaarlijks dividend uitkeert. Tot op heden bedraagt het dividend ieder jaar de beoogde casu quo maximaal 5%. Dit maximum aan dividend is gerelateerd aan de ideële doelstelling van de NV.

Ontwikkelingen:
Zijn er ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: Niet concreet, wel kan de NV in de komende jaren nieuwe projecten ontwikkelen.

De NV heeft in 2016 twee bouwdelen van het complex van Paushuize in erfpacht verkregen van de Provincie Utrecht en gerestaureerd met realisering van twee woningen. Positief is ook dat – na enige leegstand als gevolg van de economische crisis – in 2017 alle bedrijfsruimten weer zijn verhuurd. Gelet op de marktwaarde zijn zes woningen bij opnieuw verhuren overgeheveld van de sociale huur- naar de vrije sector. Er zijn 2017 twee woningen verkocht.

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee. De NV is een solide organisatie met een zorgvuldig investeringsbeleid.

Kan de gemeente het publieke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop), subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: Instandhouden van beschermde monumenten is een publiek belang. De NV kan net als iedere andere eigenaar van een monument voor restauratie van gemeentelijk monumenten een restauratiefinanciering aangaan uit Utrechts Restauratiefonds. Voor Rijksmonumenten kan een lening bij het Nationaal Restauratiefonds worden afgesloten of kan voor onrendabele monumenten een Rijkssubsidie worden verkregen. Voor wat betreft regelgeving is de gemeente bij de uitvoering van projecten door de NV betrokken vanuit de publieke taak op het gebied van vergunningverlening en bouwtoezicht.