Uitvoering raadsbesluiten over rekenkameronderzoeken

U heeft op 25 oktober 2011 (briefnummer 11.085451) een brief van ons ontvangen met betrekking tot de stand van zaken van de uitvoering van raadsbesluiten die genomen zijn op basis van rapporten van de Rekenkamer Utrecht tussen 2007 en 2011. Deze rapportage wordt jaarlijks in de Verantwoording worden geactualiseerd. De reeds afgeronde besluiten zullen niet opnieuw in deze rapportage worden opgenomen.

Titel

Nr

Tekst

Planning/ Stand van Zaken

1. Rekenkameronderzoek ‘Hulp bij maatwerk. Een onderzoek naar de hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo 2015’ (2016)

1.1.

Meer maatwerk toe te passen bij het beoordelen van aanvragen om hulp door meer rekening te houden met verschillen in de persoonlijke situatie van klanten.

2e Voortgangsrapportage eind 2017
Afronding maart 2018

1.2.

De informatievoorziening aan nieuwe en bestaande klanten te verbeteren.

2e Voortgangsrapportage eind 2017
Afronding maart 2018

1.3.

Te zorgen voor meer duidelijkheid waar klanten ondersteuning kunnen krijgen wanneer zij problemen ervaren rond de hulp bij het huishouden.

2e Voortgangsrapportage eind 2017
Afronding maart 2018

1.4.

Het toezicht op de kwaliteit van geleverde hulp bij het huishouden te verbeteren.

2e Voortgangsrapportage eind 2017
Afronding maart 2018

1.5.

Informatie uit het klantenbestand diepgaander te analyseren om tot betere begrotingen te komen en tot meer inzicht in het niet (langer) gebruik maken van de hulp bij het
huishouden.

2e Voortgangsrapportage eind 2017
Afronding maart 2018

1.6.

Klanten tijdig helderheid te geven over het al dan niet voortbestaan van de HHT-regeling vanaf 2017 en eventuele alternatieven daarvoor.

Afgerond

2. Rekenkameronderzoek: ‘Langer zelfstandig thuis wonen met ernstige beperkingen. Een rekenkameronderzoek in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015’

2.1

Te zorgen voor een betere samenwerking tussen het zorgkantoor Zilveren Kruis, de zorgverzekeraars en de gemeente in het belang van inwoners van Utrecht met een ernstige beperking, en daarbij als gemeente stevig de regie te nemen.

Raad ontvangt in februari 2018 een plan van aanpak

2.2

Te zorgen voor betere en meer geïntegreerde informatievoorziening per wijk aan inwoners met een beperking en mantelzorgers.

Raad ontvangt in februari 2018 een plan van aanpak

2.3

Na te gaan hoe de ondersteuning van mantelzorgers van mensen met een ernstige beperking verbeterd kan worden.

Raad ontvangt in februari 2018 een plan van aanpak

2.4

Na te gaan hoe de toegankelijkheid van bestaande wegen en gebouwen voor mensen met een lichamelijke beperking kan worden vergroot.

Raad ontvangt in februari 2018 een plan van aanpak

2.5

Bij het ontwikkelen van beleid voor de woningmarkt en de openbare ruimte te anticiperen op het sterk groeiende aantal ouderen en mensen met een beperking in Utrecht en stevig in te zetten op een toegankelijke stad.

Raad ontvangt in februari 2018 een plan van aanpak

2.6

In overleg met de samenwerkingspartners in de zorg een pro-actief en sluitend aanbod bij belangrijke levensgebeurtenissen te ontwikkelen.

Raad ontvangt in februari 2018 een plan van aanpak

2.7

Het preventieve beleid verder te ontwikkelen om de zelfredzaamheid van inwoners met ernstige beperkingen in de toekomst te vergroten, en dit te richten op het voorkomen van een gebrek aan sport en bewegen, eenzaamheid en schulden.

Raad ontvangt in februari 2018 een plan van aanpak

2.8

Af te wegen of en wanneer de overige verbeteropties uit de hoofdstukken 3 tot en met 9 bij kunnen dragen aan verdere ontwikkeling van het beleid op die terreinen.

Raad ontvangt in februari 2018 een plan van aanpak

2.9

De raad te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd en de voortgang daarin.

Raad ontvangt in februari 2018 een plan van aanpak