Bereikbaarheid

Onderhoudsuitgaven

Programma
begroting
2017

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Restant
ultimo
2017

Parkeergarages

644

683

1.243

-560

Fietsenstallingen

0

43

30

13

Totaal onderhoudsuitgaven Bereikbaarheid

644

726

1.273

-547

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Het onderhoud is gebaseerd op het in stand houden van de kapitaalgoederen in een redelijke staat. Aan de meerjarenramingen van het onderhoud ligt het Meerjarenonhoudsplan (MJOP) parkeren ten grondslag. Deze onderhoudsuitgaven maken deel uit van de reguliere exploitatie binnen het programma bereikbaarheid.

Fietsenstallingen
De stallingsvoorzieningen voor fietsen betreffen openbare stallingen, buurtstallingen en fietstrommel.

Parkeergarages
De parkeergarages betreffen belanghebbenden garages, openbare garages en P+R transferia.
De onderhoudslasten van de parkeergarages bedroegen in 2017 0,385 miljoen euro. Op basis van een in het 4e kwartaal opgesteld bouwkundig rapport van Antea is er een voorziening getroffen van 0,857 miljoen euro voor het wegwerken van achterstallig onderhoud voor de belanghebbende garages Tuinstraat en Boekhoven. Hiermee komen de totale lasten op 1,243 miljoen euro. De voorziening is gevormd ten laste van de exploitatie parkeren waardoor de onderhoudslasten per saldo 0,560 hoger zijn dan gepland. Tegenover deze hogere onderhoudslasten staan andere voordelen binnen de integrale parkeerexploitatie. Hiervoor verwijzen we naar het betreffende programma Parkeren .

Afgezien van de vorming van de voorziening is er 0,298 miljoen euro minder aan onderhoud uitgegeven. De onderhoudslasten aan parkeergarage Grifthoek vielen 0,110 miljoen euro lager uit dan begroot. Daarnaast is er over verschillende garages 0,188 miljoen euro minder uitgegeven door het efficiënt bundelen van in verschillende jaren geplande onderhoudswerkzaamheden. De onttrekking uit de reserve groot onderhoud is hierdoor niet nodig.